vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram – kommuneplanens samfunnsdel

Med heimel i plan og bygningslova § 11 – 13 har Gol kommune utarbeida forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.
Formannskapet vedtok i sak 59/16 å legge planprogrammet ut til offentleg ettersyn i perioda 1. oktober – 14.november.
Eventuelle merknader vurderast teke inn i planforslaget som blir lagt fram for ny behandling i formannskapet 1. desember 2016.
Frist for merknader til planforslaget er 14.11. 2016

Planforslaget ligg til gjennomsyn på heimesida til Gol kommune under planar og regulering, samt på kommunehuset og på biblioteket. Innspel må sendast skriftleg til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller elektronisk til postmottak@gol.kommune.no innan 14.11. 2016.

Høyringsbrev

Høyringsuttale kan sendast her

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Vedtak frå formannskapet sak 59-16

Planstartegi for Gol kommune vart vedteke i kommunestyret 11.09.2012 i sak 64/12.

Utviklingsplan for Gol tettstad vart vedteke i kommunestyret i sak 01/05.

Utviklingsplan og Kommunedelplan Gol kommune - Handlingsprogram vart vedteke i kommuestyre i sak 46/06.