vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedteke eller sluttbehandla.

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for Gol starta opp hausten 2018, og planen skal gjelde for heile kommunen utanom Gol sentrum. Planprogrammet låg ute til offentleg ettersyn i perioden 10. november til 29. desember 2018, og vart vedteke i Kommunestyret den 19.02.2019 i sak 8/19.

Fristen for å koma med innspel til kommuneplanens areal for Gol 2018-2030 var tysdag 23.april 2019

Grovsiling av dei innkomne innspela vart vedteke i formannskapet 31.10.2019 som sak 45/19. Neste prosess vil vere å konsekvensutgreie dei innspela som ikkje vart fjerna i grovsilinga.

Planprogram

Mal for innspel

Liste over innspel

Innspel avgrensing

Overordna føringar, vedteke i Formannskapet i sak 3/19, 17.01.2019

Saksframlegg - grovsiling innspel

Vedtak - grovsiling innspel

Grovsilingsdokument

 

Revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad 2018 - 2030

Formannskapet som planutval har i sitt møte 31.05.2018, som sak 030/18, behandla revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Plandokumenta låg ute til offentleg ettersyn i perioden 16.06. – 30.08.2018, og omfatta plankart, føresegner, konsekvensutgreiing (KU) for planområdet, planomtale datert 14.02.2018 frå Sweco, saksframstilling og vedtak.