vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedteke eller sluttbehandla.

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for Gol starta opp hausten 2018, og planen skal gjelde for heile kommunen utanom Gol sentrum. Planprogrammet låg ute til offentleg ettersyn i perioden 10. november til 29. desember 2018, og vart vedteke i Kommunestyret den 19.02.2019 i sak 8/19.

Fristen for å koma med innspel til kommuneplanens areal for Gol 2018-2030 er tysdag 23.april 2019. Dersom ein har innspel til kommuneplanens arealdel ønskjer kommunen at ein nyttar malen for innspel som ligg under.

Planprogram

Saksframlegg

Vedtak av planprogram, 19.02.2019, i sak K 8/19

Mal for innspel

Overordna føringar, vedteke i Formannskapet i sak 3/19, 17.01.2019

 

Revisjon av reguleringsplan for Øvre Kamben

Utval for Natur og næring har i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedteke å legge planforslaget ut til offentleg ettersyn. Det er behandla av UNN har i møte 05.02.2019, som sak 016/19. Det er lagt til rette for endring av føremål frå kombinerte områder/turistføremål til tomter for sal, vise faktisk situasjon for skiløyper, vegar m.m, noko fortetting sett i høve til plan frå 2007 – planID 2007001. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 16.02. – 31.03.2019, og omfattar

Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol biblioteket. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller postmottak@gol.kommune.no seinast 31.03.2019.

 

Reguleringsplan for Guriset høyfjellshotell

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 har Utval for Natur og næring (UNN) vedteke å legge reguleringsplan for Guriset høyfjellshotell ut til offentleg ettersyn. UNN har i møte 15.01.2019, som sak 6/19, behandla forslag til regulering av nemnde område. Det er regulert byggeområde for ei eksisterande hytte, kombinert bygging og anleggsføremål, veg og friluftsområde. Planområdet har avkøyring frå Gurisetvegen og Golbergstølvegen. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 02.02. - 17.03.2019, og omfattar

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 02.02.2019, i tillegg til at offentlege høyringspartar og naboar vert varsla ved eiget brev. Plandokumenta er tilgjengelege på Gol kommunehus; tenestetorget, og på Gol bibliotek. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller postmottak@gol.kommune.no seinast 17.03.2019.

Områderegulering Renovasjonsplass Golsfjellet aust

Gol kommune v/Utval for Natur og næring (UNN) har i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 vedteke å legge Områdereguleringsplan for Renovasjonsplass Golsfjellet aust, planID 2018003 ut til offentleg ettersyn. UNN har i sitt møte 15.01.2019 behandla forslaget til regulering for nemnde område i sak 3/19. Det er regulert område for renovasjonsplass og LNF-område. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 26.01- 10.03.2019, og omfattar

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 26. januar 2019, i tillegg til at offentlege høyringspartar og naboar vert varsla ved eiget brev. Plandokumenta er tilgjengelege på Gol kommunehus; tenestetorget, og på Gol bibliotek. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller postmottak@gol.kommune.no seinast 10.03.2019.

Utbyggingsavtale for Øvre Kamben

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 varslar Gol kommune om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale til revisjon av reguleringsplan for Øvre Kamben. Frist for merknader er 11. februar.

Kommunedelplan for Gol tettstad 2018-2030 - utlagt til offentleg ettersyn

Formannskapet som planutval har i sitt møte 31.05.2018, som sak 030/18, behandla revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 16.06. – 30.08.2018, og omfattar plankart, føresegner, konsekvensutgreiing (KU) for planområdet, planomtale datert 14.02.2018 frå Sweco, saksframstilling og vedtak.

Planforslaget med dokument er lagt ut til offentleg ettersyn på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol biblioteket og på våre heimesider – www.gol.kommune.no under punktet plan og regulering/planar under arbeid. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol

seinast 30.08.2018.

Hemsedal Golfalpin IV

I samsvar med plan-og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljplan for Hemsedal Golfalpin IV i Gol og Hemsedal kommune.

Brev - varsel om oppstart av planarbeid
Kart