vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedteke eller sluttbehandla.

Planprogram kommuneplanens arealdel og varsling av oppstart planarbeid (for arealdelen)

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-13 har Gol kommune utarbeida forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. Formannskapet som kommuneplanutval vedtok i sak 44/18 å legge planprogrammet ut på offentleg ettersyn i perioda
10. november til 29. desember.
Samtidig blir det varsla oppstart av planarbeid for arealdelen.

Saksprotokoll

Planprogram

Mal til innspel

Detaljplan Sentrumskvartalet

Gol kommune ved Utval for Natur og næring (UNN) har gjort vedtak i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11, om å legge planforslag (detaljreguleringsplan) for Sentrumskvartalet ut til offentleg ettersyn. Dei har behandla planforslaget i sitt møte 16.10.2018, som sak 058/18. Det er regulert byggeområde for bustader – B1, B2 og kombinert føremål BKB. Planområdet har avkøyring frå både Sentrumsvegen, Gymnasvegen og Furuvegen. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 23.10. – 04.12.2018, og omfattar

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i avisa Hallingdølen tysdag 23.oktober 2018, i tillegg til at offentlege høyringspartar og naboar vert varsla ved eiget brev. Plandokumenta er tilgjengelege på Gol kommunehus; tenestetorget, og på Gol biblioteket. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller postmottak@gol.kommune.no seinast 04.12.2018.

Kommunedelplan for Gol tettstad 2018-2030 - utlagt til offentleg ettersyn

Formannskapet som planutval har i sitt møte 31.05.2018, som sak 030/18, behandla revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 16.06. – 30.08.2018, og omfattar plankart, føresegner, konsekvensutgreiing (KU) for planområdet, planomtale datert 14.02.2018 frå Sweco, saksframstilling og vedtak.

Planforslaget med dokument er lagt ut til offentleg ettersyn på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol biblioteket og på våre heimesider – www.gol.kommune.no under punktet plan og regulering/planar under arbeid. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol

seinast 30.08.2018.

Hemsedal Golfalpin IV

I samsvar med plan-og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljplan for Hemsedal Golfalpin IV i Gol og Hemsedal kommune.

Brev - varsel om oppstart av planarbeid
Kart

 

 Bråten masseuttak M2

Utval for Natur og næring (UNN) har i sitt møte 06.03.2018, som sak 020/18, behandla forslag til regulering av området, som er vist i kommuneplan for Gol 2011-2023. Det er regulert byggeområde for steinbrudd/masseuttak, grøntstruktur, LNF-område, privat vegareal og sikringssoner m.m. Planområdet har avkøyring frå Øvrevegen. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 17.03. – 29.04.2018.

Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol seinast 29.04.2018.