vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedteke/sluttbehandla.

Kommunedelplan for Gol tettstad 2018-2030 - utlagt til offentleg ettersyn

Formannskapet som planutval har i sitt møte 31.05.2018, som sak 030/18, behandla revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 16.06. – 30.08.2018, og omfattar plankart, føresegner, saksframstilling og vedtak.

Planforslaget med dokument er lagt ut til offentleg ettersyn på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol biblioteket og på våre heimesider – www.gol.kommune.no under punktet plan og regulering/planar under arbeid. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol

seinast 30.08.2018.

Det vert opent møte med orientering om kommunedelplanen for Gol tettstad

torsdag 16.august kl. 18.00 i kommunestyresalen.

 

Hemsedal Golfalpin IV

I samsvar med plan-og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljplan for Hemsedal Golfalpin IV i Gol og Hemsedal kommune.

Brev - varsel om oppstart av planarbeid
Kart

Brovoll boligområde - detaljregulering

Utval for Natur og næring har behandla planforslaget i møte 17.04.2018, som sak 027/18. I medhald av §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Det er regulert byggeområde for bustader, trafo, vegareal og grøntareal i plankartet. Planområdet vil få ny avkøyring frå Eiknesgutu. Høyringsperioden er 21.04. - 03.06.2018.

Følgjande dokument er lagt ut:

Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, seinast 03.06.2018, alternativt til epost på postmottak@gol.kommune.no

 Bråten masseuttak M2

Utval for Natur og næring (UNN) har i sitt møte 06.03.2018, som sak 020/18, behandla forslag til regulering av området, som er vist i kommuneplan for Gol 2011-2023. Det er regulert byggeområde for steinbrudd/masseuttak, grøntstruktur, LNF-område, privat vegareal og sikringssoner m.m. Planområdet har avkøyring frå Øvrevegen. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 17.03. – 29.04.2018.

Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol seinast 29.04.2018.