vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedteke eller sluttbehandla.

Storefjellstølen - endring av reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 har Utval for Natur og næring (UNN) vedteke å legge reguleringsendring for Storefjellstølen, planID 2013003, ut til offentleg ettersyn. UNN har i møte 26.11.2019, som sak 61/19 behandla forslag til endring av reguleringsplan. Endringane er knytta til takvinkel, parkering, vannbehandlingsanlegg i tillegg til kafe inne i feltet. Høgda i L2-L4 er heva til 13 meter. Planområdet skal utvidast noko mot vest. Det er utarbeidd ein (mini) konsekvensutgreiing med illustrasjonar for landskapsmessige verknader i K3. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 07.12.2019 - 18.01.2020.

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 07.12.2019, i tillegg til at offentlege høyringspartar, naboar m.m. vert varsla ved brev. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget ved Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.01.2019.

Reguleringsendring av gnr. 23, bnr. 176 - Øvre Kamben

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 har Utval for Natur og næring (UNN) vedteke å legge reguleringsendring av gnr. 23, bnr. 176 - Øvre Kamben, ut til offentleg ettersyn.

UNN har i møte 26.11.2019, som sak 60/19 behandla forslag til endring av nemnde eigedom. Endringa går ut på å endre utnyttingsgraden på tomta frå 1 hytteeining til 3 hytteeiningar. Endringa fører ikkje til endringar i føresegnene for reguleringsplan for Øvre Kamben. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 04.12.2019 - 15.01.2020, og omfattar plankart.

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i avisa Hallingdølen laurdag 07.12.2019, i tillegg til at offentlege høyringspartar, naboar m.m. vert varsla ved brev. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget ved Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 15.01.2020.

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for Gol starta opp hausten 2018, og planen skal gjelde for heile kommunen utanom Gol sentrum. Planprogrammet låg ute til offentleg ettersyn i perioden 10. november til 29. desember 2018, og vart vedteke i Kommunestyret den 19.02.2019 i sak 8/19.

Fristen for å koma med innspel til kommuneplanens areal for Gol 2018-2030 var tysdag 23.april 2019

Grovsiling av dei innkomne innspela vart vedteke i formannskapet 31.10.2019 som sak 45/19. Neste prosess vil vere å konsekvensutgreie dei innspela som ikkje vart fjerna i grovsilinga.

Planprogram

Overordna føringar, vedteke i Formannskapet i sak 3/19, 17.01.2019

Saksframlegg - grovsiling innspel

Vedtak - grovsiling innspel

Grovsilingsdokument

 

Revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad 2018-2030

Formannskapet som planutval har i sitt møte 31.05.2018, som sak 030/18, behandla revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Plandokumenta låg ute til offentleg ettersyn i perioden 16.06. – 30.08.2018, og omfatta plankart, føresegner, konsekvensutgreiing (KU) for planområdet, planomtale datert 14.02.2018 frå Sweco, saksframstilling og vedtak.