vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanar

Kommuneplan for Gol 2011 - 2023

Gol kommunestyre vedtok tysdag 06.09.2011 - i sak K 038/11, revidert kommuneplan for Gol kommune.

Gol kommunestyre vedtok med heimel i lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 11-15 og 11-16, kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Kommuneplanen består av arealplankart og tilhøyrande føresegner datert 19.09.2011 i samsvar med møteprotokoll i kommunestyresak K 38/11, datert 06.09.2011.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-15.

Unntatt frå rettsverknad, jf. § 11-16 er utviding av område K1 på Einarset.

Offentlege instanser og dei som har hatt innspel til planen vil motta eige kunngjeringsbrev om dette. Jf. PBL § 11-15.

I samsvar med § 15-1 har grunneigarar i visse tilfelle rett til å krevje innløysing etter vedtak av kommuneplanens arealdel.

Oppdatert plankart etter mekling med Fylkesmannen i Buskerud

bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 19.09.2011

Kommunestyresak- K038/11

Kommunedelplan for Gol tettstad 2006 - 2015

Vedtatt 05.09.2006

 

Kommunedelplan for Gol tettstad 2018 - 2030

Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad er starta opp, og firmaet Sweco skal bidra med å "sy saman" innspela, slik at vi får ein ny plan.

 

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for Gol starta opp hausten 2018, og gjeld for heile kommunen utanom Gol sentrum. Planprogram låg ute til offentleg ettersyn i perioden 10. november til 29. desember 2018, og vart vedteke i Kommunestyret den 19.02.2019 i sak 8/19. Overordna føringar, som skal leggast til grunn i planarbeidet, vart vedteke av kommuneplanutvalet 17.01.2019 i sak 3/19.

Frist for innspel til kommuneplanens arealdel for Gol er 23. april 2019. Dersom ein har innspel til kommuneplanens areal ønskjer kommunen at ein nyttar malen for innspel som ligg under.

 

Kommuneplanens samfunnsdel  2018 - 2030

Gol kommunestyre har vedeke kommuneplanens samfunnsdel i sak K24/18 den 12.06.18.

Plandokument
Saksdokument
Kunnskapsgrunnlag

Vedtak