vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanar

 

Revidering av Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 (ikkje vedteke)

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for Gol starta opp hausten 2018, og gjeld for heile kommunen utanom Gol sentrum. Planprogram låg ute til offentleg ettersyn i perioden 10. november til 29. desember 2018, og vart vedteke i Kommunestyret den 19.02.2019 i sak 8/19. Overordna føringar, som skal leggast til grunn i planarbeidet, vart vedteke av kommuneplanutvalet 17.01.2019 i sak 3/19.

Frist for innspel til kommuneplanens arealdel for Gol var 23. april 2019.

Grovsiling av dei innkomne innspela vart vedteke i formannskapet 31.10.2019 som sak 45/19. Neste prosess vil vere å konsekvensutgreie dei innspela som ikkje vart fjerna i grovsilinga.

Under finn ein liste over antal innspel og omtrentleg avgrensing for innspela.

 

Revidering Kommunedelplan for Gol tettstad 2018 - 2030 (ikkje vedteke)

Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad er starta opp, og firmaet Sweco skal bidra med å "sy saman" innspela, slik at vi får ein ny plan.

 

Kommuneplan for Gol 2011 - 2023

Gol kommunestyre vedtok tysdag 06.09.2011 - i sak K 038/11, revidert kommuneplan for Gol kommune.

Gol kommunestyre vedtok med heimel i lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 11-15 og 11-16, kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Kommuneplanen består av arealplankart og tilhøyrande føresegner datert 19.09.2011 i samsvar med møteprotokoll i kommunestyresak K 38/11, datert 06.09.2011.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-15.

Unntatt frå rettsverknad, jf. § 11-16 er utviding av område K1 på Einarset.

Offentlege instanser og dei som har hatt innspel til planen vil motta eige kunngjeringsbrev om dette. Jf. PBL § 11-15.

I samsvar med § 15-1 har grunneigarar i visse tilfelle rett til å krevje innløysing etter vedtak av kommuneplanens arealdel.

Oppdatert plankart etter mekling med Fylkesmannen i Buskerud

bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 19.09.2011

Kommunestyresak- K038/11

 

Kommunedelplan for Gol tettstad 2006 - 2015

Vedtatt 05.09.2006

 

Kommuneplanens samfunnsdel  2018 - 2030

Gol kommunestyre har vedeke kommuneplanens samfunnsdel i sak K24/18 den 12.06.18.

Plandokument
Saksdokument
Kunnskapsgrunnlag

Vedtak