vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanar

 Kva er ein kommuneplan

Kommuneplanen er kommunen sin overordna styringsdokument, og består av tre delar:

  • Samfunnsdel som viser utviklingsretning og mål.
  • Arealdel som viser lokalisering av kvardagsfunksjonar som heim, bustad og arbeid/fritid (med arealplankart og føresegner). 
  •  Handlingsdel som viser tiltak for å nå måla. 

 

Kommuneplan for Gol 2011 - 2023

Gol kommunestyre vedtok tysdag 06.09.2011 - i sak K 038/11, revidert kommuneplan for Gol kommune.

Gol kommunestyre vedtok med heimel i lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 11-15 og 11-16, kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Kommuneplanen består av arealplankart og tilhøyrande føresegner datert 19.09.2011 i samsvar med møteprotokoll i kommunestyresak K 38/11, datert 06.09.2011.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-15.

Unntatt frå rettsverknad, jf. § 11-16 er utviding av område K1 på Einarset.

Offentlege instanser og dei som har hatt innspel til planen vil motta eige kunngjeringsbrev om dette. Jf. PBL § 11-15.

I samsvar med § 15-1 har grunneigarar i visse tilfelle rett til å krevje innløysing etter vedtak av kommuneplanens arealdel.

Oppdatert plankart etter mekling med Fylkesmannen i Buskerud

bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 19.09.2011

Kommunestyresak- K038/11

 

Kommunedelplan for Gol tettstad 2006 - 2015

Vedtatt 05.09.2006

 

Kommuneplanens samfunnsdel  2018 - 2030

Gol kommunestyre har vedeke kommuneplanens samfunnsdel i sak K24/18 den 12.06.18.

Plandokument
Saksdokument
Kunnskapsgrunnlag

Vedtak