vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Forslag til planprogram for kommunedelplan forkulturmiljøplan

Utval for kultur og levekår vedtok 25.8.21, med heimel i plan- og bygningsloven § 4-1, å legge forslag til planprogram for kommunedelplan forkulturmiljøplan ut til offentlig ettersyn, samtidig som oppstart av planarbeid vert varsla og kunngjort.

Frist for å komma med merknad er 1.11.2021. Eventuelle merknadar skal verte sendt til Gol kommune v/ gol.postmottak@gol.kommune.no

Reguleringsendring Pers Resort og deler av Storøyne - Grøn gate

Utval for Natur og næring har vedteke å legge reguleringsendring for Pers Resort og deler av Storøyne ut til offentleg ettersyn. Reguleringsendringa vart behandla i møte 24. august 2021, som sak 57/21. I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11, vert reguleringsendringa lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. 

Føremålet med reguleringsendringa er å skape ei grøn gate i Dalevegen, ved Pers Hotell. Dalevegen blir stengt for allminneleg trafikk, men kan opnast ved spesielle høve. Arealet blir regulert med føremålet "gatetun" der køyrande trafikantar har vikeplikt for gåande og ikkje må ha høgare hastigheit enn gangfart. 

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 28. august 2021. Offentlege høyringspartar, naboar med meir vert varsla ved særskild brev. 

Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 30. august - 12. oktober 2021. Plandokumenta er tilgjengelege på Gol bibliotek og kommunehuset. Innspel og merknader skal vere skriftleg, og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 12. oktober 2021

Kunngjering av reguleringsplan for Lægeret hyttegrend

Gol kommune v/kommunestyret har vedteke å kunngjere reguleringsplan for Lægeret hyttegrend. Planen vart behandla i kommunestyret i møte 15. juni 2021, som sak 62/21. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12. 

Reguleringsplanen går ut på å regulere 29 hyttetomter med tilhøyrande grøntområde og infrastruktur. Reguleringsplanen har vorte redusert med to hyttetomter, då desse to tomtene ligg på myr. Det er lagt opp til ein utnyttingsgrad med 226 m2 bebygd areal (BYA) per tomt, inkludert parkering. For tomt H1-H5 kan hovudbygningen vere inntil 160 m2 BYA med maks mønehøgd på 6,5 meter. For tomt T1-T3 kan hovudbygningen vere inntil 180 m2 BYA med maks mønehøgd på 5,8 meter. For øvrige tomter kan hovudbygningen vere inntil 160 m2 BYA med maks mønehøgd på 5,8 meter.

Då planforslaget låg ute til offentleg ettersyn, låg det inne eit LNF-område på om lag 28 daa i vest, med omsynssone H820_1 omforming. Dette området har vorte fjerna frå reguleringsplanen for å unngå at ein må unngå å omregulere dette området i framtida. Området ligg framleis inne som framtidig fritidsbebyggelse i kommuneplan, og det vil framleis vere mogleg å regulere dette området for fritidsbustader i framtida. 

Kunngjeringa vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 26. juni 2021, i tillegg til at offentlege høyringspartar, naboar med meir vert varsla ved særskild brev. Dersom du har klage eller merknader til reguleringsplanen må du sende dei skriftleg til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 19. juli 2021. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremmast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremmast skriftleg til Gol kommune. 

Godkjent endring av reguleringsplan for Einarset Aust K1

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Gol kommune v/administrasjonen godkjent bagatellmessig endring av reguleringsplan for Einarset Aust K1, område FK1, for endring av føremål frå Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål til Fritidsbebyggelse - frittliggende med tilhøyrande vannforsyningsanlegg og friluftsformål. Reguleringsendringa gjeld i samsvar med plankart datert 25. mai 2021 og føresegner datert 25. mai 2021.

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering, Breidokkhagen gnr. 10, bnr. 91 og gnr. 10, bnr. 152

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljregulering for delar av Breidokk.

Planforslaget omfattar eigedomane gnr. 10, bnr. 91 og gnr. 10, bnr. 152. I forslag til kommunedelplan for Gol tettstad, planID 2016003, ligg arealet innanfor område B3, og er avsett til bustadføremål. Planområdet er om lag 8 daa. Delar av gnr. 10, bnr. 152 har tidlegare vorte brukt som ridebane. Eigedomen omfattar også ein kommunal bustad og eit lafta tun med historisk miljø. Sistnemnde skal bevarast i sin heilheit. På eigedom gnr. 10, bnr. 91 står ein kommunal bustad. Begge dei kommunale bustadene er tenkt rivi. 

føremålet med planarbeidet er å legge til rette for eit leilegheitsbygg med 10-14 leilegheiter fordelt på to etasjar, og om lag 10 leilegheiter på eitt plan, samt tilhøyrande infrastruktur. 

Oppdragsgivar er DES-klubben og Gol kommunale eigedomar AS, v/Jan Egil Halbjørhus. 

Merknader eller førespurnader rettast innan 9. juli 2021 til HR Prosjekt AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL eller på e-post til mfk@hrprosjekt.no. 

Kunngjering av reguleringsplan for Gol kyrkjegard

Gol kommune v/kommunestyret har vedteke å kunngjere reguleringsplan for Gol kyrkjegard. Planen vart behandla av kommunestyret i møte 11. mai 2021, som sak 46/21. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Planforslaget går ut på at Gol kyrkjegard blir regulert til byggeområde for grav- og urnelund, kyrkje, med tilhøyrande veg- og grøntareal. Kyrkjegarden blir utvida med om lag 3,4 daa mot nord. Eksisterande landbruksveg mellom eksisterande og utvida kyrkjegard blir vidareført til det er bygd ny landbruksveg. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 23. januar til 7. mars 2021, og omfattar plankart, føresegner, planomtale med meir.

Kunngjeringa vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 29. mai 2021. Offentlege høyringspartar, grunneigarar og naboar vert varsla ved eiga brev. I tillegg til nettsida, kan du finne plandokumenta på Gol bibliotek.

Kommunen sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jf. forvaltningslova kap IV. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller på til postmottak@gol.kommune.no innan 21. juni 2021. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremmast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremmast skriftleg til Gol kommune. 

Kunngjering av reguleringsplan for mindre hyttefelt på Guriset, gnr. 32, bnr. 56, 58 og 60

Gol kommune v/Utval for Natur og næring (UNN) har vedteke å kunngjere Reguleringsplan for mindre hyttefelt på Guriset, gnr. 32, bnr. 56, 58 og 60. Vedtaket vart behandla av UNN i møte 27. april 2021, som sak 28/21. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Reguleringsplanen går ut på å regulere fire nye hyttetomter i eit eksisterande hytteområde. Plankartet består av område for fritidsbebyggelse og privat veg. 

Kommunen sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jf. forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 21. juni 2021. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Detaljreguleringsplan for Gamle Gol skule - offentleg ettersyn

Utval for Natur og næring (UNN) har behandla forslag for detaljreguleringsplan for Gamle Gol skule i møte 27. april 2021, som sak 029/21. I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11, vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. 

Planforslaget legg til rette for utbygging av området med om lag 80 bueiningar, fordelt på småhus (rekkehus) og låge blokkar. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 8. mai - 20. juni 2021. I tillegg vert det varsla om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale. 

Plandokumenta er tilgjengelege på Gol bibliotek. Innspel og merknader skal vere skriftleg, og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 20. juni 2021

Hemsedal Golf Alpin F12 - Varsel om utvida planavgrensing

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om at planområdet for pågåande planarbeid for detaljregulering for Golf Alpin F12, planID 2019003, vert utvida. 

Opphavleg oppstartvarsel vart sendt ut 29. oktober 2019. Då det vart ønske om å utvide planområdet, så vart det utarbeidd eit planinitiativ som vart sendt til Gol kommune 8. mars 2021. Planinitiativet vart behandla i kommuneplanutvalet 25. mars 2021, som sak 20/21. 

Årsaken til utvidinga er å få ein best mogleg plassering av ny infrastruktur og tilpassing til eksisterande reguleringsplan og kommuneplanens arealdel. Det er og ønske om å legge til rette for 12-14 fritidshytter tilrettelagt for utleige i tilknyting til eksisterande klubbhytte. Det er ønske om å utvide planområdet med tre område på tilsaman om lag 54 daa. 

Merknader eller førespurnader rettast innan 18. mai 2021 til HRP AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL eller på e-post til tk@hrprosjekt.no

Planprogram for strategisk næringsplan 

Revisjon av strategisk næringsplan
Planprogram utlagt til offentlig ettersyn
I medhold av Plan- og bygningsloven §5-2 har Formannskapet i møte 21.01.2021, sak 1/21, vedtatt å legge forslag til Planprogram for strategisk næringsplan ut på høring. Plandokumentet ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 20 februar – 3 april 2021, og er tilgjengelig på Gol kommunehus - tjenestetorget, Gol bibliotek og på våre hjemmesider. Høringsuttale må sendes skriftlig til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no senest 3 april 2021.

Vikojordet og Storøyne - mindre endring av byggegrense og formålsgrense

Gol kommune v/Utval for Natur og næring har i møte 19.01.2021, som sak 010/21, vedteke å legge endring av reguleringsplan for Vikojordet og delar av Storøyne ut til offentleg ettersyn. Endringa gjeld for eigedomen med gardsnummer 5, og bruksnummer 448 (gbnr. 5/448) og går ut på å endre byggegrenser og utvide formålsgrensa for byggeområdet.

Offentleg ettersyn vert varsla med annonse i Hallingdølen laurdag 23. januar 2021, og med brev til aktuelle partar og naboar.

Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 23. januar – 7. mars 2021, og er tilgjengelege på Gol kommunehus; tenestetorget, Gol bibliotek. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller postmottak@gol.kommune.no seinast 7. mars 2021.

 Oset hyttefelt - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Utval for Natur og næring vedteke endring av detaljregulering Oset hyttefelt den 22.09.2020. Endringa gjeld plankart og føresegner, og går ut på at område tidlegare regulert til Bruk og vern av sjø og vassdrag blir omregulert til småbåthamn, og det kan byggast eit servicebygg på inntil 85 m2 BRA i område regulert til småbåthamn.

 

Svilestølane - Varhovd - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Utval for Natur og næring vedteke mindre endring av reguleringsplan for Svilestølane - Varhovd den 22.09.2020. Endringa gjeld plankart, og går ut på å justere tomt 69 og 70.

 

TB5-TB7 Bualie - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Utval for Natur og næring vedteke endring av bebyggelsesplan TB5-TB7 Bualie den 25.08.2020. Endringa gjeld i plankart og føresegner, og går ut på at delar av område Fr2 blir omgjort frå friluftsområde til område for carportar/parkeringsplass.

 

B4 Petterbråten II - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Gol kommune vedteke bagatellmessig endring av reguleringsplan for B4 Petterbråten II den 16.06.2020. Endringa vart behandla av administrasjonen etter delegert fullmakt frå Utval for Natur og næring. Endringa gjeld plankart, og går ut på justering av tomtegrenser for tomtene 62, 63, 64 og 65, og utvide tomt 65 inn i friluftsområdet rundt høgdebassenget.

 

Storefjellstølen - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-4, har Gol kommune vedteke endring av reguleringsplan for Storefjellstølen. Reguleringsendringa vart vedteke av Gol kommunestyre i møte 5. mai 2020, som sak K 024/20. Opprinneleg plan - planID 2013003 - vart vedteke av kommunestyret 21. november 2017. Endringa gjeld plankart og føresegner, og er knytta til utnyttingsgrad, høgde, parkering og justering av veg.

Planvedtaket vart kunngjort i lokalavisa Hallingdølen med annonse laurdag 23. mai 2020. Partar i saka har vorte varsla ved særskild brev. Vedtaket kan påklagast til departementet i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jamfør forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan måndag 15. juni 2020.

Øvre Kamben, gnr. 23, bnr. 176 - utbyggingsavtale

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 vert utbyggingsavtale for gnr. 23, bnr. 176 - Øvre Kamben kunngjort.

Utbyggingsavtale

Hytteeigedom gnr. 32 bnr. 58, Guriset - mindre reguleringsendring

Varslingsbrev

Situasjonskart

Eventuelle spørsmål kan rettast til Tore Askim, tlf. 905 23 020.
Merknader skal sendast til tore.askim@gmail.com innan 30.april 2020, med kopi til Gol kommune

Øvre Kamben, gnr. 23, bnr. 176 - reguleringsendring

Utval for Natur og næring har vedteke å endre reguleringsplan for Øvre Kamben, planID 2019001. Endringa gjeld for eigedom gnr. 23, bnr. 176, og går ut på å endre utnyttingsgraden på eigedomen, slik at den no kan byggast ut med tre hytter, mot ein tidlegare. Plankartet omfattar areal for fritidsbebyggelse. Det er ikkje gjort endringar i føresegnene til reguleringsplan. Endringa er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Partar i saka vart varsla ved særskild brev. I tillegg vart vedtaket kunngjort i avisa Hallingdølen laurdag 8. februar 2020. Kommunen sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jf. forvaltningslovas kap. VI. Ei eventuell klage må vera i skriftleg form og kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no. Fristen for klage er måndag 06. mars 2020

Auenhauglie - detaljplan

Golsfjellet Apartment

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12 har Gol kommune vedteke endring av detaljplan for Auenhauglie – Golsfjellet Apartment. Endringa vart vedteke i Utval for Natur og næring 14.01.2020, som sak 2/20, og går ut på endring av føremål frå næringsbebyggelse til kombinert bebyggelse- og anleggsføremål, der inntil 70 % av einingane kan avsetjast til fritidsbebyggelse utan utleigeklausul. Plankartet omfattar areal for kombinert bebyggelse- og anleggsføremål. Endringa vart opphavleg vedteke i UNN 26.11.2019 som sak 63/19, men vart omgjort etter ei klage datert 10.12.2019.

Partar i saka vart varsla ved særskild brev. I tillegg vart vedtaket kunngjort i avisa Hallingdølen laurdag 25.01.2020. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jf. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera i skriftleg form og kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan måndag 17.02.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Gnr. 27, bnr. 72 - Endring av tomt frå nærings- til fritidsbebyggelse

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har Gol kommune vedteke bagatellmessig endring av reguleringsplan for Auenhauglie den 04.12.2019. Endringa vart behandla av administrasjonen etter delegert fullmakt frå Utval for Natur og næring. Endringa gjeld frå næringsbebyggelse til fritidsbebyggelse for eigedom gnr. 27, bnr. 72.

Storefjellstølen - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 har Utval for Natur og næring (UNN) vedteke å legge reguleringsendring for Storefjellstølen, planID 2013003, ut til offentleg ettersyn. UNN har i møte 26.11.2019, som sak 61/19 behandla forslag til endring av reguleringsplan. Endringane er knytta til takvinkel, parkering, vannbehandlingsanlegg i tillegg til kafe inne i feltet. Høgda i L2-L4 er heva til 13 meter. Planområdet skal utvidast noko mot vest. Det er utarbeidd ein (mini) konsekvensutgreiing med illustrasjonar for landskapsmessige verknader i K3. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 07.12.2019 - 18.01.2020.

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 07.12.2019, i tillegg til at offentlege høyringspartar, naboar m.m. vert varsla ved brev. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget ved Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.01.2019.

Utbyggingsavtale mellom Gol kommune og W. G. Handel

Utbyggingsavtale mellom W.G Handel og Gol kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 14.09 - 26.10 i samsvar med § 17-4 i plan- og bygningslova. Avtalen gjeld Sentrumsvegen 94 og bidrag til infrastruktur. Avtalen vart varsla i Hallingdølen laurdag 14. september. Eventuelle merknader og spørsmål til planarbeidet må gjerast før 26.10.2019.

Øvre Kamben - kunngjeringar

Planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova §12-4 og 12-12 har Gol Kommune vedteke detaljreguleringsplan for Øvre Kamben. Planen vart vedteke av kommunestyret 18.06.2019 i sak 042/19. Planen legg til rette for endring av føremål frå kombinerte områder inklusiv turistføremål til tomter for sal. Forslaget viser faktisk situasjon for skiløyper, vegar m.m, og noko fortetting sett i høve til opprinneleg plan. Partar i saka har vorte varsla ved særskilt brev. I tillegg vart vedtaket kunngjort ved annonse i Hallingdølen laurdag 29. juni. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §12-12, jfr. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol Kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no, innan 24.07.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. Plan- og bygningslova §§15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol Kommune.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Utbyggingsavtale

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 kunngjer Gol kommune Utbyggingsavtale for Øvre Kamben. Utbyggingsavtala vart godkjent av kommunestyret 18.06.2019 i sak 43/19, og kommunestyret gav ordføraren fullmakt til å signere avtala på vegne av Gol kommune.

Renovasjonsplan for Golsfjellet aust

Gol kommunestyre har vedteke reguleringsplanen i møtet 30.04.2019, sak 033/19, i medhald av plan- og bygningslova § 12-4 og 12-12. Partar i saka vert varsla ved særskilte brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jfr. forvaltningslovas kapittel VI, påklagast til departementet.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan onsdag 29.mai 2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jamfør plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Planprogram for kommuneplanens arealdel

I medhald av plan-  og bygningslova § 11-13 har Kommunestyret fastsett Planprogram for kommuneplanens arealdel - Gol kommune 2018 - 2030 den 19.02.2019 i sak 8/19.

Oppdatert planprogram er lagt ut på Gol kommunehus, tenestetorget og Gol bibliotek. Frist for innspel til til kommuneplanens arealdel er 23. april 2019.

Forskrift for avfallsbehandling

Forslag til revidert "Forskrift for avfallsbehandling" for Krødsherad kommune, Flå kommune, Nesbyen kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Ål kommune og Hol kommune er på vegne av kommunane lagt ut på høyring.

Innspel og kommentarar sendes til Hallingdal renovasjon IKS, Kleivi Næringspark 31, 3570 Ål eller til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen høyringsfristen 15.oktober 2020

Avfallsforskrift høyringsdokument 2020