vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Utbyggingsavtale mellom Gol kommune og W. G. Handel:

I samsvar med plan- og bygningslovas § 17-4 vert det varsla om forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Gol kommune og W.G. Handel. Oppstart vart varsla i Hallingdølen laurdag 06. juli. Eventuelle merknader og spørsmål til planarbeidet må gjerast før 05.08.2019.

Bagatellmessige endringar:

I medhald av plan- og bygningslovas § 12-14 har Gol kommune godkjent følgjande endringar av reguleringsplanar:

Auenhauglie H5

Endringa vart godkjent av Utval for Natur og næring (UNN) 05.03.2019 i sak 23/19. Endringa gjeld for tomtegrenser og antal einingar innanfor H5 i Auenhauglie.

Områdeplan for Hallingmo

Endringa vart godkjent av administrasjonen 02.05.2019, delegert frå UNN. Endringa gjeld regulering av gangveg langs Sagvegen.

COOP, K-N1 og K-B4

Endringa vart godkjent av administrasjonen 22.05.2019, delegert frå UNN. Endringa gjeld fjerning av rekkefølgjekrav.

Brovoll

Endringa vart godkjent av administrasjonen 03.06.2019, delegert frå UNN. Endringa gjeld utviding av bustadføremål, endring frå støyvoll til støyskjerm, moglegheit for plassering av garasjar utanfor byggegrensa og flytting av internveg og trafo.

 

Partar i saka har vorte varsla ved særskilte brev, og planvedtak vart kunngjort ved annonse i Hallingdølen 29. juni. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jf. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 22.07.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Guriset Høyfjellshotell - kunngjeringar

Planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12 har Gol kommune vedteke reguleringsplan for Guriset høyfjellshotell. Planen vart vedteke av kommunestyret 30.04.2019 i sak 032/19. Det er regulert byggeområde for kombinert bygging og anleggsføremål, ei eksisterande hytte, veg og friluftsområde. Planområdet har avkøyring frå Gurisetvegen og Golbergstølvegen. Planvedtaket vart kunngjort ved annonse i Hallingdølen laurdag 29. juni. Partar i saka har vorte varsla ved særskilt brev.Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 22.07.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Utbyggingsavtale

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 kunngjer Gol kommune Utbyggingsavtale for Guriset høyfjellshotell. Utbyggingsavtala vart godkjent av kommunestyret 18.06.2019 i sak 44/19, og kommunestyret gav ordføraren fullmakt til å signere avtala på vegne av Gol kommune.

Øvre Kamben - kunngjeringar

Planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova §12-4 og 12-12 har Gol Kommune vedteke detaljreguleringsplan for Øvre Kamben. Planen vart vedteke av kommunestyret 18.06.2019 i sak 042/19. Planen legg til rette for endring av føremål frå kombinerte områder inklusiv turistføremål til tomter for sal. Forslaget viser faktisk situasjon for skiløyper, vegar m.m, og noko fortetting sett i høve til opprinneleg plan. Partar i saka har vorte varsla ved særskilt brev. I tillegg vart vedtaket kunngjort ved annonse i Hallingdølen laurdag 29. juni. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §12-12, jfr. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol Kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no, innan 24.07.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. Plan- og bygningslova §§15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol Kommune.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Utbyggingsavtale

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 kunngjer Gol kommune Utbyggingsavtale for Øvre Kamben. Utbyggingsavtala vart godkjent av kommunestyret 18.06.2019 i sak 43/19, og kommunestyret gav ordføraren fullmakt til å signere avtala på vegne av Gol kommune.

Renovasjonsplan for Golsfjellet aust

Gol kommunestyre har vedteke reguleringsplanen i møtet 30.04.2019, sak 033/19, i medhald av plan- og bygningslova § 12-4 og 12-12. Partar i saka vert varsla ved særskilte brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jfr. forvaltningslovas kapittel VI, påklagast til departementet.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan onsdag 29.mai 2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jamfør plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

 

 

Planprogram for kommuneplanens arealdel

I medhald av plan-  og bygningslova § 11-13 har Kommunestyret fastsett Planprogram for kommuneplanens arealdel - Gol kommune 2018 - 2030 den 19.02.2019 i sak 8/19.

Oppdatert planprogram er lagt ut på Gol kommunehus, tenestetorget og Gol bibliotek. Frist for innspel til til kommuneplanens arealdel er 23. april 2019.

Bråten massetak - gnr. 24, bnr. 23

I medhald av plan- og bygningslovas § 12-12 har Gol kommune vedteke Detaljreguleringsplan for Bråten massetak. Planen vart vedteke av kommunestyret 29.01.2019 i sak 003/19, i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-4 og 12-12 og legg til rette for steinbrudd/masseuttak, grøntstruktur, LNF-område, privat vegareal og sikringssoner.

Partar i saka har vorte varsla ved særskilt brev. I tillegg har vedtaket vorte kunngjort ved annonse i avisa Hallingdølen laurdag 9. februar 2019. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan 04.03.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Utbyggingsavtale mellom Gol kommune og Kinneberg bygg og brannsikring AS

Leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med kap. 17 i Plan og bygningslova.

Utbyggingsavtale

Kostnadsberekning

Frist for å sende inn merknader er 11.02.2019

Detaljreguleringsplan Brovoll, Herad - kunngjering av planvedtak

I medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-4 og 12-12 har Gol kommune vedteke detaljreguleringsplan for Brovoll boligområde, Herad. Planen vart vedteke av Utval for Natur og næring (UNN) den 06.11.2018 i sak 60/18. Planen legg til rette for 10 nye einingar fordelt på to firemannsbustader og ein tomannsbustad. Innanfor planområdet finst det ein eksisterande tomannsbustad.

Planvedtaket vert varsla ved annonse i Hallingdølen 17. november. Partane vert varsla ved særskilt brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jf. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Ei eventuell klage må vera skriftleg og kan sendadst til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 10.12.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

 

Utbyggingsavtale Sentrumskvartalet - frist 08.12.2018

Utbyggingsavtale

Kostnadsberegning

 

Skagahøgdi - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-4 og 12-12 har Gol kommune vedteke reguleringsendring for Skagahøgdi. Planen vart vedteke av Utval for Natur og næring (UNN) 18.09.2018 i sak 52/18. Reguleringsendringa gjeld endringar i revidert plankart og i føresegnene. I tillegg er det laga skisser som viser revidert vertikalnivå 1 og revidert vertikalnivå 3.

Planvedtaket vart varsla ved annonse i Hallingdølen 22. september. Partar i saka vart varsla ved særskilt brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Fristen for klage var 14.10.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaka, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune. 

Storøyne del I - kunngjering av planvedtak

I medhald av plan- og bygningslovas § 12-12 har Gol kommune vedteke Detaljplan – Storøyne del I. Planen vart vedteke av Gol kommunestyre 30.01.2018 i sak 001/18, i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-4 og 12-12. Planen legg til rette for utbygging av arealkrevjande volumhandel på Storøyne, med avkøyring frå Hahaugvegen. Del av reguleringsplan for Storøyne – Pers Resort, Planid:2008009 og del av Områdeplan for deler av Vikojordet og Storøyne, Planid:2012010 vert oppheva.

Partar i saka vert varsla ved særskilt brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan 18.03.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Kommunedelplan for energi og klima i Gol kommune - høyring av planforslag med frist 9.mars 2018

Her kan du lesa alle dokument:

Brev

Planutkast

Oppsummering av tiltak og gjennomføring

Meir om klimagassutslepp i Gol kommune

Meir om framskrivingar

 

Utbyggingsavtale - Storefjellstølen

Utbyggingsavtale er behandla i Gol kommunstyre 10.10.2017, som sak 072/17, og vert lagt ut til ettersyn fram til 14.11.2017. Kommunestyrets vedtak, og signert UB-avtale.