vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Renovasjonsplan for Golsfjellet aust

Gol kommunestyre har vedteke reguleringsplanen i møtet 30.04.2019, sak 033/19, i medhald av plan- og bygningslova § 12-4 og 12-12. Partar i saka vert varsla ved særskilte brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jfr. forvaltningslovas kapittel VI, påklagast til departementet.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan onsdag 29.mai 2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jamfør plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

 

Utbyggingsavtale Guriset høyfjellshotell

Avtalen kan sjå  her

Frist for innspel er 29.04.2019

Øvre Kamben

I samband med revisjon av reguleringsplan for Øvre Kamben vert utbyggingsavtale lagt ut på offentleg ettersyn i perioden 13.04 – 25.05. 

Signert avtale

Planprogram for kommuneplanens arealdel

I medhald av plan-  og bygningslova § 11-13 har Kommunestyret fastsett Planprogram for kommuneplanens arealdel - Gol kommune 2018 - 2030 den 19.02.2019 i sak 8/19.

Oppdatert planprogram er lagt ut på Gol kommunehus, tenestetorget og Gol bibliotek. Frist for innspel til til kommuneplanens arealdel er 23. april 2019.

Bråten massetak - gnr. 24, bnr. 23

I medhald av plan- og bygningslovas § 12-12 har Gol kommune vedteke Detaljreguleringsplan for Bråten massetak. Planen vart vedteke av kommunestyret 29.01.2019 i sak 003/19, i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-4 og 12-12 og legg til rette for steinbrudd/masseuttak, grøntstruktur, LNF-område, privat vegareal og sikringssoner.

Partar i saka har vorte varsla ved særskilt brev. I tillegg har vedtaket vorte kunngjort ved annonse i avisa Hallingdølen laurdag 9. februar 2019. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan 04.03.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Utbyggingsavtale mellom Gol kommune og Kinneberg bygg og brannsikring AS

Leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med kap. 17 i Plan og bygningslova.

Utbyggingsavtale

Kostnadsberekning

Frist for å sende inn merknader er 11.02.2019

Detaljreguleringsplan Brovoll, Herad - kunngjering av planvedtak

I medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-4 og 12-12 har Gol kommune vedteke detaljreguleringsplan for Brovoll boligområde, Herad. Planen vart vedteke av Utval for Natur og næring (UNN) den 06.11.2018 i sak 60/18. Planen legg til rette for 10 nye einingar fordelt på to firemannsbustader og ein tomannsbustad. Innanfor planområdet finst det ein eksisterande tomannsbustad.

Planvedtaket vert varsla ved annonse i Hallingdølen 17. november. Partane vert varsla ved særskilt brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jf. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Ei eventuell klage må vera skriftleg og kan sendadst til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 10.12.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

 

Utbyggingsavtale Sentrumskvartalet - frist 08.12.2018

Utbyggingsavtale

Kostnadsberegning

 

Skagahøgdi - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-4 og 12-12 har Gol kommune vedteke reguleringsendring for Skagahøgdi. Planen vart vedteke av Utval for Natur og næring (UNN) 18.09.2018 i sak 52/18. Reguleringsendringa gjeld endringar i revidert plankart og i føresegnene. I tillegg er det laga skisser som viser revidert vertikalnivå 1 og revidert vertikalnivå 3.

Planvedtaket vart varsla ved annonse i Hallingdølen 22. september. Partar i saka vart varsla ved særskilt brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Fristen for klage var 14.10.2018.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaka, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune. 

Storøyne del I - kunngjering av planvedtak

I medhald av plan- og bygningslovas § 12-12 har Gol kommune vedteke Detaljplan – Storøyne del I. Planen vart vedteke av Gol kommunestyre 30.01.2018 i sak 001/18, i samsvar med plan- og bygningslovas §§ 12-4 og 12-12. Planen legg til rette for utbygging av arealkrevjande volumhandel på Storøyne, med avkøyring frå Hahaugvegen. Del av reguleringsplan for Storøyne – Pers Resort, Planid:2008009 og del av Områdeplan for deler av Vikojordet og Storøyne, Planid:2012010 vert oppheva.

Partar i saka vert varsla ved særskilt brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan 18.03.2018. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Kommunedelplan for energi og klima i Gol kommune - høyring av planforslag med frist 9.mars 2018

Her kan du lesa alle dokument:

Brev

Planutkast

Oppsummering av tiltak og gjennomføring

Meir om klimagassutslepp i Gol kommune

Meir om framskrivingar

 

Utbyggingsavtale - Storefjellstølen

Utbyggingsavtale er behandla i Gol kommunstyre 10.10.2017, som sak 072/17, og vert lagt ut til ettersyn fram til 14.11.2017. Kommunestyrets vedtak, og signert UB-avtale.