vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Høyringar og kunngjeringar

Storefjellstølen - endring av reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 har Utval for Natur og næring (UNN) vedteke å legge reguleringsendring for Storefjellstølen, planID 2013003, ut til offentleg ettersyn. UNN har i møte 26.11.2019, som sak 61/19 behandla forslag til endring av reguleringsplan. Endringane er knytta til takvinkel, parkering, vannbehandlingsanlegg i tillegg til kafe inne i feltet. Høgda i L2-L4 er heva til 13 meter. Planområdet skal utvidast noko mot vest. Det er utarbeidd ein (mini) konsekvensutgreiing med illustrasjonar for landskapsmessige verknader i K3. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 07.12.2019 - 18.01.2020.

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 07.12.2019, i tillegg til at offentlege høyringspartar, naboar m.m. vert varsla ved brev. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget ved Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.01.2019.

Reguleringsendring av gnr. 23, bnr. 176 - Øvre Kamben - offentleg ettersyn

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 har Utval for Natur og næring (UNN) vedteke å legge reguleringsendring av gnr. 23, bnr. 176 - Øvre Kamben, ut til offentleg ettersyn. UNN har i møte 26.11.2019, som sak 60/19 behandla forslag til endring av nemnde eigedom. Endringa går ut på å endre utnyttingsgraden på tomta frå 1 hytteeining til 3 hytteeiningar. Endringa fører ikkje til endringar i føresegnene for reguleringsplan for Øvre Kamben. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 04.12.2019 - 15.01.2019, og omfattar plankart.

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 07.12.2019, i tillegg til at offentlege høyringspartar, naboar m.m. vert varsla ved brev. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget ved Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 15.01.2019.

Utbyggingsavtale for gnr. 23, bnr. 176

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 vert tbyggingsavtale for gnr. 23, bnr. 176, Øvre Kamben, lagt ut til offentleg ettersyn. Merknader må vere i skriftleg for og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 06.01.2019.

Hemsedal Golf Alpin F12 - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Hemsedal Golf Alpin F12. Forslaget omfattar eigedom gnr. 34, bnr. 2 og gjeld for område F12, avsett til framtidig fritidsbusetnad i kommuneplanens arealdel 2011-2023, vedteke 06.09.2011. Planområdet er om lag 135 daa.

Varsel om oppstart vart varsla i Hallingdølen 31.10.2019. Merknader eller førespurnader rettast innan 01.12.2019 til HRP AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL eller på e-post til bla@hrprosjekt.no

Utbyggingsavtale mellom Gol kommune og W. G. Handel:

Utbyggingsavtale mellom W.G Handel og Gol kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 14.09 - 26.10 i samsvar med § 17-4 i plan- og bygningslova. Avtalen gjeld Sentrumsvegen 94 og bidrag til infrastruktur. Avtalen vart varsla i Hallingdølen laurdag 14. september. Eventuelle merknader og spørsmål til planarbeidet må gjerast før 26.10.2019.

Øvre Kamben - kunngjeringar

Planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova §12-4 og 12-12 har Gol Kommune vedteke detaljreguleringsplan for Øvre Kamben. Planen vart vedteke av kommunestyret 18.06.2019 i sak 042/19. Planen legg til rette for endring av føremål frå kombinerte områder inklusiv turistføremål til tomter for sal. Forslaget viser faktisk situasjon for skiløyper, vegar m.m, og noko fortetting sett i høve til opprinneleg plan. Partar i saka har vorte varsla ved særskilt brev. I tillegg vart vedtaket kunngjort ved annonse i Hallingdølen laurdag 29. juni. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §12-12, jfr. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol Kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no, innan 24.07.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. Plan- og bygningslova §§15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol Kommune.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Utbyggingsavtale

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 kunngjer Gol kommune Utbyggingsavtale for Øvre Kamben. Utbyggingsavtala vart godkjent av kommunestyret 18.06.2019 i sak 43/19, og kommunestyret gav ordføraren fullmakt til å signere avtala på vegne av Gol kommune.

Renovasjonsplan for Golsfjellet aust

Gol kommunestyre har vedteke reguleringsplanen i møtet 30.04.2019, sak 033/19, i medhald av plan- og bygningslova § 12-4 og 12-12. Partar i saka vert varsla ved særskilte brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jfr. forvaltningslovas kapittel VI, påklagast til departementet.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan onsdag 29.mai 2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jamfør plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Planprogram for kommuneplanens arealdel

I medhald av plan-  og bygningslova § 11-13 har Kommunestyret fastsett Planprogram for kommuneplanens arealdel - Gol kommune 2018 - 2030 den 19.02.2019 i sak 8/19.

Oppdatert planprogram er lagt ut på Gol kommunehus, tenestetorget og Gol bibliotek. Frist for innspel til til kommuneplanens arealdel er 23. april 2019.