vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Oset hyttefelt - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Utval for Natur og næring vedteke endring av detaljregulering Oset hyttefelt den 22.09.2020. Endringa gjeld plankart og føresegner, og går ut på at område tidlegare regulert til Bruk og vern av sjø og vassdrag blir omregulert til småbåthamn, og det kan byggast eit servicebygg på inntil 85 m2 BRA i område regulert til småbåthamn.

 

Svilestølane - Varhovd - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Utval for Natur og næring vedteke mindre endring av reguleringsplan for Svilestølane - Varhovd den 22.09.2020. Endringa gjeld plankart, og går ut på å justere tomt 69 og 70.

 

TB5-TB7 Bualie - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Utval for Natur og næring vedteke endring av bebyggelsesplan TB5-TB7 Bualie den 25.08.2020. Endringa gjeld i plankart og føresegner, og går ut på at delar av område Fr2 blir omgjort frå friluftsområde til område for carportar/parkeringsplass.

 

B4 Petterbråten II - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, har Gol kommune vedteke bagatellmessig endring av reguleringsplan for B4 Petterbråten II den 16.06.2020. Endringa vart behandla av administrasjonen etter delegert fullmakt frå Utval for Natur og næring. Endringa gjeld plankart, og går ut på justering av tomtegrenser for tomtene 62, 63, 64 og 65, og utvide tomt 65 inn i friluftsområdet rundt høgdebassenget.

 

Storefjellstølen - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova § 12-4, har Gol kommune vedteke endring av reguleringsplan for Storefjellstølen. Reguleringsendringa vart vedteke av Gol kommunestyre i møte 5. mai 2020, som sak K 024/20. Opprinneleg plan - planID 2013003 - vart vedteke av kommunestyret 21. november 2017. Endringa gjeld plankart og føresegner, og er knytta til utnyttingsgrad, høgde, parkering og justering av veg.

Planvedtaket vart kunngjort i lokalavisa Hallingdølen med annonse laurdag 23. mai 2020. Partar i saka har vorte varsla ved særskild brev. Vedtaket kan påklagast til departementet i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jamfør forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan måndag 15. juni 2020.

Øvre Kamben, gnr. 23, bnr. 176 - utbyggingsavtale

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 vert utbyggingsavtale for gnr. 23, bnr. 176 - Øvre Kamben kunngjort.

Utbyggingsavtale

Gol kyrkjegard - reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslar Gol kommune om oppstart av reguleringsplan for Gol kyrkjegard. Føremålet er å utvide eksisterande kyrkjegard med om lag 3 daa mot nord, samt å regulere eksisterande kyrkjegard til korrekt føremål. Reguleringsplanen gjeld for eigedom gnr. 28, bnr. 10 og del av gnr. 33, bnr. 1.

Merknader til oppstart sendast skriftleg til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 8. juni 2020.

Varslingskart

Hytteeigedom gnr. 32 bnr. 58, Guriset - mindre reguleringsendring

Varslingsbrev

Situasjonskart

Eventuelle spørsmål kan rettast til Tore Askim, tlf. 905 23 020.
Merknader skal sendast til tore.askim@gmail.com innan 30.april 2020, med kopi til Gol kommune

Øvre Kamben, gnr. 23, bnr. 176 - reguleringsendring

Utval for Natur og næring har vedteke å endre reguleringsplan for Øvre Kamben, planID 2019001. Endringa gjeld for eigedom gnr. 23, bnr. 176, og går ut på å endre utnyttingsgraden på eigedomen, slik at den no kan byggast ut med tre hytter, mot ein tidlegare. Plankartet omfattar areal for fritidsbebyggelse. Det er ikkje gjort endringar i føresegnene til reguleringsplan. Endringa er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Partar i saka vart varsla ved særskild brev. I tillegg vart vedtaket kunngjort i avisa Hallingdølen laurdag 8. februar 2020. Kommunen sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jf. forvaltningslovas kap. VI. Ei eventuell klage må vera i skriftleg form og kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no. Fristen for klage er måndag 06. mars 2020

Auenhauglie - detaljplan

Golsfjellet Apartment

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12 har Gol kommune vedteke endring av detaljplan for Auenhauglie – Golsfjellet Apartment. Endringa vart vedteke i Utval for Natur og næring 14.01.2020, som sak 2/20, og går ut på endring av føremål frå næringsbebyggelse til kombinert bebyggelse- og anleggsføremål, der inntil 70 % av einingane kan avsetjast til fritidsbebyggelse utan utleigeklausul. Plankartet omfattar areal for kombinert bebyggelse- og anleggsføremål. Endringa vart opphavleg vedteke i UNN 26.11.2019 som sak 63/19, men vart omgjort etter ei klage datert 10.12.2019.

Partar i saka vart varsla ved særskild brev. I tillegg vart vedtaket kunngjort i avisa Hallingdølen laurdag 25.01.2020. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jf. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera i skriftleg form og kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan måndag 17.02.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Gnr. 27, bnr. 72 - Endring av tomt frå nærings- til fritidsbebyggelse

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har Gol kommune vedteke bagatellmessig endring av reguleringsplan for Auenhauglie den 04.12.2019. Endringa vart behandla av administrasjonen etter delegert fullmakt frå Utval for Natur og næring. Endringa gjeld frå næringsbebyggelse til fritidsbebyggelse for eigedom gnr. 27, bnr. 72.

Storefjellstølen - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-10 og 12-11 har Utval for Natur og næring (UNN) vedteke å legge reguleringsendring for Storefjellstølen, planID 2013003, ut til offentleg ettersyn. UNN har i møte 26.11.2019, som sak 61/19 behandla forslag til endring av reguleringsplan. Endringane er knytta til takvinkel, parkering, vannbehandlingsanlegg i tillegg til kafe inne i feltet. Høgda i L2-L4 er heva til 13 meter. Planområdet skal utvidast noko mot vest. Det er utarbeidd ein (mini) konsekvensutgreiing med illustrasjonar for landskapsmessige verknader i K3. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 07.12.2019 - 18.01.2020.

Offentleg ettersyn vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 07.12.2019, i tillegg til at offentlege høyringspartar, naboar m.m. vert varsla ved brev. Planforslaget er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget ved Gol kommunehus og Gol bibliotek. Høyringsuttale må vere i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.01.2019.

Hemsedal Golf Alpin F12 - Varsel om oppstart av planarbeid

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av planarbeid med detaljregulering for Hemsedal Golf Alpin F12. Forslaget omfattar eigedom gnr. 34, bnr. 2 og gjeld for område F12, avsett til framtidig fritidsbusetnad i kommuneplanens arealdel 2011-2023, vedteke 06.09.2011. Planområdet er om lag 135 daa.

Varsel om oppstart vart varsla i Hallingdølen 31.10.2019. Merknader eller førespurnader rettast innan 01.12.2019 til HRP AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL eller på e-post til bla@hrprosjekt.no

Utbyggingsavtale mellom Gol kommune og W. G. Handel

Utbyggingsavtale mellom W.G Handel og Gol kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 14.09 - 26.10 i samsvar med § 17-4 i plan- og bygningslova. Avtalen gjeld Sentrumsvegen 94 og bidrag til infrastruktur. Avtalen vart varsla i Hallingdølen laurdag 14. september. Eventuelle merknader og spørsmål til planarbeidet må gjerast før 26.10.2019.

Øvre Kamben - kunngjeringar

Planvedtak

I medhald av plan- og bygningslova §12-4 og 12-12 har Gol Kommune vedteke detaljreguleringsplan for Øvre Kamben. Planen vart vedteke av kommunestyret 18.06.2019 i sak 042/19. Planen legg til rette for endring av føremål frå kombinerte områder inklusiv turistføremål til tomter for sal. Forslaget viser faktisk situasjon for skiløyper, vegar m.m, og noko fortetting sett i høve til opprinneleg plan. Partar i saka har vorte varsla ved særskilt brev. I tillegg vart vedtaket kunngjort ved annonse i Hallingdølen laurdag 29. juni. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas §12-12, jfr. Forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol Kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no, innan 24.07.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. Plan- og bygningslova §§15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol Kommune.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Utbyggingsavtale

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4 kunngjer Gol kommune Utbyggingsavtale for Øvre Kamben. Utbyggingsavtala vart godkjent av kommunestyret 18.06.2019 i sak 43/19, og kommunestyret gav ordføraren fullmakt til å signere avtala på vegne av Gol kommune.

Renovasjonsplan for Golsfjellet aust

Gol kommunestyre har vedteke reguleringsplanen i møtet 30.04.2019, sak 033/19, i medhald av plan- og bygningslova § 12-4 og 12-12. Partar i saka vert varsla ved særskilte brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jfr. forvaltningslovas kapittel VI, påklagast til departementet.

Oppdaterte filer i samband med vedtaket:

Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan onsdag 29.mai 2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jamfør plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Planprogram for kommuneplanens arealdel

I medhald av plan-  og bygningslova § 11-13 har Kommunestyret fastsett Planprogram for kommuneplanens arealdel - Gol kommune 2018 - 2030 den 19.02.2019 i sak 8/19.

Oppdatert planprogram er lagt ut på Gol kommunehus, tenestetorget og Gol bibliotek. Frist for innspel til til kommuneplanens arealdel er 23. april 2019.

Forskrift for avfallsbehandling

Forslag til revidert "Forskrift for avfallsbehandling" for Krødsherad kommune, Flå kommune, Nesbyen kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Ål kommune og Hol kommune er på vegne av kommunane lagt ut på høyring.

Innspel og kommentarar sendes til Hallingdal renovasjon IKS, Kleivi Næringspark 31, 3570 Ål eller til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen høyringsfristen 15.oktober 2020

Avfallsforskrift høyringsdokument 2020