Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kunngjering - søknad om Hemsil 3 kraftverk i Gol og Hemsedal kommunar

Fristen for å sende fråsegner er 15. mars 2023. Hafslund Eco Vannkraft AS har bedt om at handsaminga av søknaden om Hemsil 3 kraftverk i Gol og Hemsedal kommunar blir satt i gang på ny.

Søknaden er datert 21.01.2013, og har tidlegare blitt handsame av NVE. Etter at saka var på høyring i 2013, og NVE hadde gjennomført folkemøte og synfaring same år, sende NVE si innstilling til OED i 2015.
Hafslund Eco trekte søknaden i 2017.

Søknaden blir no sendt på ny høyring til alle som saka vedkjem. Høyringsfrist er 15. mars 2023.
Bruk gjerne nettsida til NVE når de sender fråsegn.

Det NVE ønskjer tilbakemelding på frå høyringspartane er om det har skjedd endringar sidan saka var på høyring i 2013, og som kan påverke vurderinga av spørsmålet om det skal gjevast konsesjon, eller vilkåra som bør settast for konsesjon.

Søknaden skal handsamast etter reglane i vassdragsreguleringslova § 6. Den blir kunngjort av NVE.

Søknaden med fagrapportane, tidlegare fråsegner og NVE si innstilling er tilgjengelege på internettsida til NVE.
Der ligg òg brev frå Hafslund Eco datert 31.10.2022, og to nye rapportar om fisk og botndyr i Hallingdalselva.

NVE viser òg til sak om vilkårsrevisjon for Hemsilvassdraget, sjå internettsida til NVE. Den saka blei avgjort ved kgl.res. 23.06.2021.

Alle som har meiningar om saka, kan sende fråsegn på ein av følgjande tre måtar:

  • via skjema for fråsegner, som de finn på våre internettsider
  • via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Fråsegn» og saksnummer 6450 i emnefeltet, og gi opp namn og organisasjonsnummer i innleiinga om du representerer ei verksemd)
  • via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Fristen for å sende fråsegner er 15. mars 2023.

Spørsmål om prosjektet kan rettast til Halvor Halvorsen på e-post Halvor.Halvorsen@hafslundeco.no eller tlf. 97 50 50 51