Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gjeldande kommuneplanar

Kommuneplanen består av samfunnsdel, arealdel og handlingsdel

Planstrategien fortel kva for overordna strategiske grep og planar Gol kommune prioriterer dei næraste åra. 

Planstrategi 2020 - 2023 (PDF)

Kommuneplan for Gol 2011 - 2023

Gol kommunestyre vedtok tysdag 06.09.2011 - i sak K 038/11, revidert kommuneplan for Gol kommune.

Gol kommunestyre vedtok med heimel i lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 11-15 og 11-16, kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Kommuneplanen består av arealplankart og tilhøyrande føresegner datert 19.09.2011 i samsvar med møteprotokoll i kommunestyresak K 38/11, datert 06.09.2011.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-15.

Unntatt frå rettsverknad, jf. § 11-16 er utviding av område K1 på Einarset.

Offentlege instanser og dei som har hatt innspel til planen vil motta eige kunngjeringsbrev om dette. Jf. PBL § 11-15.

I samsvar med § 15-1 har grunneigarar i visse tilfelle rett til å krevje innløysing etter vedtak av kommuneplanens arealdel.

Oppdatert plankart etter mekling med Fylkesmannen i Buskerud

Kommunedelplan for Gol tettstad 2006 - 2015

Vedtatt 05.09.2006

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

Gol kommunestyre har vedeke kommuneplanens samfunnsdel i sak K24/18 den 12.06.18.