Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kunngjering - endring av reguleringsplan for B4,Petterbråten II

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 har kommunedirektøren, etter fullmakt frå utval for natur og næring, godkjent endring av detaljregulering B4 Petterbråten II.

Endringa omfattar justering av planavgrensing, samt justeringar inne i området. Antal tomter i feltet er redusert frå 65 til 61. Antal bueiningar forblir det same - 104. 

Vedtaket kan påklagast til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klage skal stilast til Statsforvalteren, men skal sendast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen vedtaket kom fram. De må opplyse datoen for mottak av vedtaket, kva for vedtak de klager på, endringar de ynskjer, og dei grunnar klagen støttar seg på. Klagen må vera underskriven. Iht. forvaltnings-lova er det innsynsrett i saksdokument.