Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Kunngjeging - Detaljregulering Golfalpin F12

Gol kommune v/kommunestyret har vedteke å kunngjere detaljregulering Golf Alpin F12. Reguleringsplanen vart sluttbehandla i kommunestyret i møte 11. oktober 2022, som sak 39/2022. Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-4 og 12-12.

Reguleringsplanen legg til rette for 121 småhytter i tun og 29 frittliggande tomter ved Golfalpin i område F12 i kommuneplanens arealdel for Gol. Utnyttingsgraden er 140 m2 BYA for frittliggande fritidsbusetnad og 120 m2 for konsentrert fritidsbusetnad. Maks mønehøgd er seks meter over gjennomsnittleg planert terreng. I tillegg til hytter omfattar planforslaget mellom anna interne vegar, vatn- og avløpsanlegg, golfbane og friluftsformål. I kommuneplanen er område F12 avsett til fritidsbusetnad. Før nye hytter kan takast i bruk skal frisikt i avkøyringa mot Rv.52 utbetrast i tråd med Statens vegvesen sine vegnormalar.

Kunngjeringa blir varsla i Hallingdølen laurdag 5. november 2022. Offentlege høyringspartar, grunneigarar og naboar blir varsla ved eiga brev. Du kan finne plandokumenta i tenestetorget på Gol kommunehus og på biblioteket.

Kommunen sitt vedtak kan påklagast i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12, jf. forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klage må vere skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 28. november 2022. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Dersom du har spørsmål til planen kan du ta kontakt med Sander Lilleslett på e-post sander.lilleslett@gol.kommune.no eller telefon 32 02 90 00 (kl. 9-15).