vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rusomsorg

Gratis brukerutstyr

Alle norske kommunar er pålagt og ha eit system for utdeling av gratis brukarutstyr til rusavhengige, fastbuande eller besøkande/gjennomreisande. I Gol kommune blir det delt ut pakker med utstyr. Har de behov for ei slik pakke ring telefon 916 73 949. Det blir avtalt møtestad i Gol sentrum.

Gol kommune har miljøterapeut og miljøarbeider innan rus, som er tilsett i avdeling psykisk helse på Gol.

Rusmiddelmisbrukarar har like rettar til tenester og tilbod i kommunen som andre innbyggarar. Rusmisbruket er derimot eit problem som krev særlege hjelpetiltak og disse er heimla i Lov om sosiale tenester kapittel 6, 7 og 9.

Gjennom råd, veiledning, hjelpetiltak og addisutredning skal helse- og sosialtenesta hjelpe den enkelte å kome bort frå misbruk av alkohol og andre rusmidler.
På tilsvarande måte skal vedkomande sin familie få råd, rettleiing og hjelp.
Når det er behov for det og klienten ynskjer det, skal tenesta sørgje for eit behandlingsopplegg. Dette opplegget kan blant anna omfatte oppnemning av støttekontakt, etablering av støtteopplegg på arbeidsplassen og kontakt med primærhelseteneste og spesialtenester.
Ansvar for trygdeytingar og økonomisk stønad er lagt til NAV.

Link til addisutredning

Rusomsorg

Besøksadresse:

Valdresvegen 26
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol