vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Legetenesta

 

Kommunelegekontoret fra 23. mars 2020

Vanlig åpningstid.
Alle må ringe legekontoret 32 02 92 00 på forhånd for avtale. Etter kl. 15.00 ring 116 117.
Bruk antibac før du går inn på venterommet. 
Ingen med luftveissymptomer eller feber må gå inn på venterommet!

Dr.Feets kontor
Dr.Feets kontor er åpent som vanlig mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Onsdag stengt.
Ved kontroller og mindre alvorlige problem som kan utsettes, bestill time etter påske.
Mistenker du koronasykdom, må du ta kontakt med kommunelegekontoret eller legevakta. Se informasjon på kommunens hjemmeside om hvem det skal tas prøver av.
Ved luftveissjukdom, ring kontoret til Dr. Feet for avtale og rådgivning.

------------------------------------------------------------------------------------------

Nasjonalt legevaktsnummer 116 117

I kontortida mellom kl.08.00 - 15.00 ringer du 32 02 92 00. 113 når det er akutt og står om liv.

Legevakta er bemanna gjennom heile døgnet. Vi ber deg likevel om å ringe før du kjem. Dette både for å unngå unødig venting og for å få gode råd. Nokre gonger kan ei slik samtale gjera legevaktbesøket unødvendig.

Legekontoret

Lars Christian Sandaker har permisjon frå stillinga som fastlege frå 15. april 2020 - 15. april 2021. 
Vikar for han er Geir Bernhard Nesheim

Legekontoret består av heiltids- og deltidsarbeidande legar. Anne Marie Vedde er spesialist i allmennmedisin, Lars Christian Sandaker, Frode Emil Frøyland, Eivind Vedvik, Jagannivisan Thurainayagam er godkjente allmennlegar.
Jaganivasan Thurainayagam er kommuneoverlege i 40% stilling.

Vi har ei liste som manglar fastlege fram til 1. oktober. Yashi Vestøl og Frode Emil Frøyland er vikarar på denne lista. Frå 1. oktober startar Ingvild Skølt og Jens Petter Nordang som fastlegar på denne lista.

Me har dessutan turnuskandidat (LIS1-lege) som arbeider under veiledning.

Våre opningstider er kl. 08:00 - 15:30 unnateke tysdag. Då me har stengt for alt unnateke øyeblikkeleg hjelp pga av morgonmøte mellom kl. 08:00 - 09:00.
Har legen din rekvirert prøvetaking utanom vanleg time, kan dette gjerast i tidsrommet 08:00 - 11:30 og 12:30 - 13:30  alle dagar utanom tysdag. Tysdag kl 09:00 - 11:30 og 12:30 - 13:30.

Pasientar

Gi beskjed om endring av adresse, telefonnummer og arbeidsgjevar ved timebestilling.

Opningstid

Legekontoret er ope frå kl. 08:00 - 15:30, måndag, onsdag, torsdag og fredag.
Tysdag er opningstida 09:00 - 15:30.

Lunsjpause mellom kl.12:00 og 12:30.

Timebestilling via internett, app og SMS

Det er no mogleg å be om legetime hjå oss via SMS, internett/nettlesar og med app for Android/iPhone. Timebestilling på nett skal kun gjerast til eigen fastlege. Dette tilbodet er meint nytta til ting som ikkje hastar som til dømes førerkortattestar, blodtrykkskontrollar, diabeteskontrollar og liknande.

SMS-bestilling:

• Ein kan sende SMS-førespurnad direkte til sekretærane med ynskje om time.

• Meldinga sendast til nummer «2097» med kodeord GOL fyst i meldinga. Oppgje fødselsdato (6 siffer), namn og deretter nokre ord om kva det gjeld. SMS vert ikkje rekna som sikkert så ikkje skriv sensitiv informasjon i meldinga.

• Eksempel på SMS-melding til oss:
GOL 02.03.74 Kari Nordmann. Treng time for blodtrykkskontroll, helst ein mandag.
Meldinga sendast til nummer 2097

Forespurnad om time via nettlesar

• Fyll inn personalia, kva det ynskjast time til og eventuelle ynskjer om tidspunkt/vekedag for timen.

«HelseRespons» App for Android og iPhone

• Last ned app, registrer deg og velj Gol Kommunelegekontor før du skriv melding til  oss.
Alle meldingar blir lese av sekretærane som så tek kontakt med deg med tilbod om time via telefon, brev eller SMS (dersom du allereie har samtykka til SMS-svar frå legekontoret).

Det må presiserast at desse løysingane ALDRI MÅ NYTTAST VED AKUTT NØD / BEHOV FOR «ØYEBLIKKELIG HJELP» 

• Ved nød skal ein alltid ringje direkte «113» til naudsentralen.
• For førespurnader til legevakta, ring nasjonalt nummer for legevakt «116 117».
• For vanlege førespurnader, ring Kommunelegekontoret Gol direkte på «32029200».

Telefontid

Telefontid må bestillast frå morgonen av den dagen du vil at legen skal kontakte deg. Telefontida er berekna på korte problemstillingar, ev. svar på prøver(etter avtale med legen). Ordinær timebestilling skal avtalast med legesekretærane. Legen ynskjer stikkord om kva konsultasjonen gjeld, for å kunne prioritere kven som må ringast til. Dette er viktig fordi telefonlistene ofte blir så lange at legen ikkje rekk å ringe alle på lista.

Reseptar

Vi ber om at du fornyar resepten i god tid før du går tom for medisin. Me har begynt med elektroniske reseptar, så bestilte reseptar kan no hentast direkte på apoteket.

Laboratorieprøver

Blodprøver, urinprøver og anna kan takast utanom konsultasjon, men då helst mellom kl 08:00 og 12:00 måndag, onsdag,torsdag og fredag, og mellom kl 09:00 og 12:00 på tysdag.

Konsultasjon

Det er i hovudsak sett av inntil 20 minutt pr. konsultasjon. Har du eit meir samansett eller omfattande problem ber vi deg gi beskjed om det når du bestiller timen. Fyrste gongs konsultasjon for gravide må be om dobbelt time.

Betaling

Betaling skjer via betalingsterminalen på legekontorets venterom. Vi tilrår alle våre pasienter om å betale med kort for alle våre tenester. Ved utskrift/tilsending av giro vil det bli lagt til eit administrasjonsgebyr.

Klageadgang

Me ynskjer at alle brukarane av legetenesta skal vera nøgde. Skulle det likevel vera noko du vil klage på, kan klaga sendast skriftleg til einingsleiar Bjørg Kjørkleiv Hoftun og medisinskfagleg ansvarleg lege Lars Christian Sandaker.

Health services

The municipality offer various health services such as public health center, medical center, school health services and physiotherapy.

Visiting address to medical senter and public health center in Gol:
Gamlevegen 4

Opening hours:
Weekdays 08.00 - 15.30, monday,wednesday,thirsday and friday.
Thuesday the opening hours are 09:00 -15:30.
Phone 32 02 92 00

If you are in need of medical help in the evening/night call 116 117

 

Dr.Feets kontor

Sentrumsvegen 101, 3550 GOL Telefon: 32 07 51 40 Fax 32 07 56 08 Mobil: 92 09 94 29

Frikort for helsetenester

Mer informasjon på finn du på helsenorge.no/frikort

Kjernejournal

Kjernejournal er ein ny elektronisk løysning som samlar viktige helseopplysningar, og gjer dei tilgjengeleg for både innbyggjarane og helsepersonell.
Kjernejournalen skal sørgje for at fastlegen, helsepersonell på sjukehus, legevakt og spesialistar får tilgang til lik og oppdatert informasjon om pasienten. I situasjonsar der det hastar, kan rask tilgang til opplysningar gi betre behandling og i ytterste konsekvens redda liv.
For pasienten sjølv kan kjernejournal også bety betre innsikt i kva legemidler han eller ho skal bruke, og at ein kan leggje inn eigne registreringar om pårørande, sjukehistorie eller andre forhold av betydning for behandlinga.
Eit viktig formål med kjernejournalen er å unngå feilbehandling som følgje av manglande eller gale helseopplysningar.
Som innbyggjar finn du din kjernejournal ved å logge deg inn med din elektroniske ID på helsenorge.no. Alle innbyggjerane oppfordrast til å gjere seg kjent med sin kjernejournal, og legge inn relevante opplysningar.

Aktuelle linkar

Fastlegeordninga

Helsedirektoratet

Lov om kommunale helse-og omsorgstjenester

Lov om pasientrettigheter

Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid

Lov om helsepersonell

Kommunelegekontoret

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 92 00

Kontaktperson: Legevakt

Telefon: 116 117

Kontaktperson: Øyeblikkelig hjelp

Telefon: 113