vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Koordinerande eining

Alle kommunar skal ha ei koordinerande eining for rehabilitering jf. helse- og omsorgtenestelova § 7-3. Målet med ei slik eining er å samordne og sikre eit heilskapleg rehabiliteringstilbod til personar som treng tenester frå fleire hald innanfor det offentlege hjelpeapparat. Koordinerande eining skal sørgje for at tenesta til den enkelte skal sjåast i samanheng. Det skal vera kontinuitet i tiltaka.

Koordinerande eining i Gol kommune skal bidra til at personar med behov for samansette og langvarige tenester får eit heilskapleg, koordinert og planlagt tilbod.

Planen skal gi ein oversikt over personen sitt behov, tiltak og kven som er ansvarleg for tiltaka. Kommunen har plikt til å utarbeide individuell plan der det er behov for det, men det skal ligge føre eit samtykke frå personen det gjeld. Spesialisthelsetenesta har ansvar for å medverke i planarbeidet dersom dei er involverte.

Henvendelse til koordinerande eining

Koordinerande eining har følgjande medlemmer:

Leiar for koordinerande eining Ingunn Håverstad

Kommunefysioterapeut Atle Handeland

Helsesøster Lene Kristin Hilleren Spangebu

Miljøterapitenesten Helen Holand

Psykiatrikoordinator Marianne Ødegaard Müller

Områdeleiar for heimebaserte tenester Nina Gjesvang

Representant for barnehage Gunn Marit Aarset

Representant frå skulesektoren Eirin Skjerve Klype

Reidar Moen, NAV som møter ved behov

Koordinerande eining har følgjande oppgåver:

Ta imot meldingar frå personar som har behov for koordinering av tenester, individuell plan og/eller koordinator.

Ta imot meldingar frå samarbeidspartnarar, internt og eksternt som er i kontakt med personar som har behov for individuell plan, oppretting av ansvarsgruppe og/eller ein koordinator.

Ta imot spørsmål i forhold til velferdsteneste i det offentlege hjelpeapparat.

Tenestemottakar/pårørande og samarbeidsinstansar kan ta kontakt med koordinerande einheit der samhandling ikkje fungerer eller samhandling er fråverande.

Har ansvaret for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorar.

Individuell plan

Kommunen har plikt til å utarbeide individuelle planar.Ein individuell plan skal lette koordineringa av helse-, omsorgs- og/eller sosialtenester for personar med behov for langvarige og koordinerte tenester frå det offentlege hjelpeapparatet. Planen skal sikre at det til kvar tid er nokon som har ansvaret for å følgje opp brukaren.

Også elevar i grunnskolen har krav på å få ein individuell plan, når det er behov for å koordinere og individuelt tilpasse opplæringa.

Staten har ei tilsvarande plikt for pasientar med behov for spesialisthelsetenester.

Det er ein klar føresetnad at brukaren skal medverke når ein slik plan blir laga.

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan er heimla i helselovgivninga og vart iverksett frå 1. januar 2012.

Alle som har behov for langvarige og kooordinerande tenester har rett til å få utarbeidd ei individuell plan, pasient- og brukerrettighetslovaen § 2 - 5.

Plikten for tenesta til å tilby individuell plan står i :

helse- og omsorgtenestelova § 7-1

spesialisttenestelova § 2-5

psykisk helsevernlova § 4-1

Det er også gitt bestemmelser om individuell plan i NAV og barnevernet. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator har ikkje heimel i desse lovene. NAV-lova har eigen forskrift om individuell plan.
forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltinga.

Individuell plan er brukarens plan. Det innebærer at tenestemottakarens mål og ynskjer skal vera utgangspunktet for prosessen. Denne har rett til, og skal oppfordrast til, å delta aktivt i å beskrive behov for tenester, ynskjer og mål som er viktige for vedkommande sjølv - i dag og i framtida. Planen skal sikre at det til ei kvar tid finns ein koordinator som har ansvaret for koordinering og oppfølging.

Korleis få individuell plan
Du kan kontakte koordinerande einheit i kommuna for å få informasjon og hjelp til å søke om individuell plan, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom andre søker på vegne av deg, må dei ha skrifteleg fullmakt.

Saksbehandlingstid
Koordinerande einheit skal behandle søknaden om individuell plan så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skrifteleg beskjed om grunnen til dette. Tilsagn/innvigelse av individuell plan gir ingen sjølvstendig rett til tenester og reknast ikkje som enkeltvedtak.

Klageadgang

Har du søkt helse- og omsorgstenester frå kommunen, kan du klage på avgjerda (etter pasient- og brukarrettslova).

Fristen for å klage er fire veker frå du tok imot vedtaket.

I klagen gjer du greie for kva for forhold du klagar på, og grunngir dette. Kommunen kan gi rettleiing ved behov.

Send klagen til den instansen som fatta vedtaket. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Du kan også klage direkte til Fylkesmannen utan å klage til koordinerande einheit fyrst. Klagen kan skrivast som eit vanleg brev

Avslag på søknad om individuell plan blir ikkje fatta som vedtak, men må sjåast som ei avgjerdsle som kan klagast på til Fylkesmannen etter pasient- og brukarrettigheitslova § 7-2.


Du kan også klage

dersom det ikkje er aktivitet eller innhald i planen. Du kan hå få oppretta ei plan, men opplever at det ikkje skjer noko vidare, hverken aktivitet frå koordinator eller øvrige daltakarar i planen. Forskriften om habilitering og rehablitering, individuell plan og koordinator har fleire paragrafar som beskriv innhald i og gjennomføring av planprosessen.

Dersom du som planeigar opplever at du ikkje får medverke i planarbeidet. Både pasient- og brukerrettighetslova § 3 og forskrift om hablitering og rehablitering, individuell plan og koordinator § 4 seier at du har rett til å medverke.

Dersom det ikkje er samsvar mellom det som planleggast og blir sett på som nødvendig tiltak i den individuelle planen og dei tiltaka som tilbys frå kommuna. Her må klaga rettast mot tiltaka, ikkje planen.

Aktuelle linkar:
Iindividuell plan og koordinator 

Lov om sosiale tjenester i NAV, kap. 4 (Individuelle tenester)

Opplæringslova § 15-5 (Plikt til å ta del i arbeidet med individuell plan

 

Koordinator

For pasientar og brukarar som har behov for langvarige og koordinarande tenester etter helse- og omsogtenestelova, skal kommuna tilby koordinator. Dette gjeld uavhengig av om pasienten eller brukaren ynskjer individuell plan. Ved val av koordinator bør det leggast vekt på pasientens eller brukarens ynskjer, men det er kommuna som har det avgjerande ordet. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller brukar. Koordinator skal også sikre samordning av tenestetilbodet og framdrift i arbeidet med individuell plan.

Korleis få koordinator
Du kan kontakte koordinerande einheit i kommua for å få informasjon og hjelp til å få oppnevnt ein koordiantor, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom andre søker på vegne av deg, må de ha skrifteleg fullmakt.

Saksbehandlingstid
Koordinerande einheit skal behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skrifteleg beskjed om årsaka til dette.

Klageadgang
Oppnevning av koordinator er ikkje regulert som ei rettigheit, hverken i helse- og omsorgstenestelova eller i pasient- og brukarrettighetslova. Klageadgangen etter pasient- og brukarrettighetslova omfatar ikkje oppneming av koordinator. Etter helse- og omsorgsdepartementets vurdering reknast ikkje beslutning om å oppnevne eller ikkje oppnevne koordinator som eit enkeltvedtak. Dette innebær at heller ikkje klagereglane i forvaltningslova kapittel VI kjem til andvendelse, jf. forvaltningslova § 28.

Aktuelle linkar:

Plan for heilskapleg rehabilitering i Gol kommune

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Lov om kommunale helse- og omsorgstenester

Koordinerande eining

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Kontaktperson: Koordinerande eining

Telefon: 32 02 90 00