vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hjelpemiddel

Kortidsutlån:

Treng du hjelpemiddel i ein kort periode, t.d.etter ein skade eller oprasjon kan du låne hjelpemiddel frå kommunene sitt hjelpemiddel-lager. Vi har ulike hjelpemiddel, som toalettforhøgar, dusjkrakk, rulator,trillebord, rullestol osv.

Tenesta er gratis.

NB! Krykker blir lånt ut frå legekontoret mot eit depositum.

Varig utlån:

Ved varig behov for hjelpemiddel kan du søke om varig utlån av hjelpemiddel frå NAV hjelpemiddelsentral. Vilkåret for slikt lån er at funksjonsvanskane varer i to år eller meir. Du kan sjølv skrive søknad, men det skal også sendast med ei fagleg vurdering og grunngjeving for hjelpemiddelbehovet. Fysio- og ergoterapeut kan gje deg hjelp til å skrive søknaden og til å kartlegge og begrunne behovet.

Ta kontalt med fysio- og ergoterapitenesta dersom du treng hjelp.

Utlån av hjelpemiddel frå NAV hjelpemiddelsentral er gratis. Hjelpemiddel blir tildelte etter Folketrygdlova §10.6 , Folketrygdlova §10-5 og Folketrygdlova §10-regulerer støtte til tekniske hjelpemiddel og ergonomiske tiltak i arbeid og under attføring.

 

Informasjon om hjelpemidler

NAV hjelpemiddelsentral Buskerud

NAV hjelpemidler

Hjelpemiddeldatabasen

Korleis søke om hjelpemiddel?

Aktuelle linkar:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Lov om pasientrettigheter

Hjelpemiddel

Besøksadresse:

Rundingen 7A
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Kontaktperson: Åse Ingunn Midtgård

Tittel: Ergoterapeut

Telefon: 32 02 92 23/916 73 967