vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avlastning

Retten til avlastningstiltak gjeld alle med særleg tyngande omsorgsoppgåver. Avlastninga skal gjere det mogleg for omsorgsytaren å oppretthalde gode familierelasjonar, bevare sosiale nettverk og gje moglegheit for nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Både den som gir og den som mottar avlastning skal takast med i planlegginga.

Tenesta kan tildelast som:

 • privat avlastning
 • opphald i kommunal avlastningsbustad
 • avlastning i institusjon (Gol helsetun)

Avlastningstiltak er gratis.

 

Praktiske opplysningar

Det må søkjast om tenesten og eit tildelingsteam i kommunen er ansvarleg for behandling av søknaden. Tildelingsteamet har retningsliner dei følgjer for å kvalitetssikre tenesten.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. §3-2 nr.6( kommunenes ansvar for tenester)

Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1 (rett til nødvendig hjelp)

 

Tildelingsteamet består av:

 • Områdeleiar institusjonstenester (korttidsplass)
 • Områdeleiar institusjonstenester (langtidsplass)
 • Områdeleiar heimetenester
 • Områdeleiar psykisk helse
 • Konsulent for funskjonshemma
 • Kommunefysioterapeut
 • Leder for tildelingsteam
 • Sakshansamar heimetenester
 • Ved tildeling av parkeringsløyve og transportteneste for funksjonshemma (TT-kort), så er også ein sakshandsamar frå tenestetorget med.
Avlastning

Besøksadresse:

Helsetunvegen 1
3550 Gol

Postadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 91 50

Kontaktperson: Linda Anderssen

Tittel: Avdelingsleiar

Telefon: 916 73 979