vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Startlån

Frå 1.desember 2019 er det NAV Hallingdal du skal henvenda deg til når det gjeldt startlån. Ta kontakt på tlf. 55 55 33 33 eller i opningstida til ditt lokalkontor.

Startlån er eit finansieringstilbod for dei som ikkje får bustadlån i den vanlege lånemarknaden.

Kven kan få startlån?

  • Økonomisk vanskelegstilte husstandar
  • Barnefamiliar
  • Fyrstegongsetablerarar
  • Einslege forsørgarar
  • Eldre
  • Personar med nedsett funksjonsevne
  • Flyktningar og personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag

Retningsliner for tildeling av startlån og tilskot til tilpasning

Retningsliner

Elektronisk søknad for startlån

Husbanken har utvikla ei ny elektronisk løysning for startlån og tilskot som gjer det enklare å søkje. Tenesten vart lansert som pilotprosjekt i sju kommunar 1.februar 2017. Frå 4.mai 2017 vert den tilgjengeleg for alle kommunane i landet.
Ved å nytte lenkene under søknadsskjema vil du finne nyttig informasjon og få alle oppdateringar.

Søknadsskjema

Informasjon frå Husbanken.  
Det er kommunen som tek imot og behandlar søknader som startlån.

Søknadsskjema (utskriftsskjema)
Elektronisk skjema

Etableringsgebyr for startslån er kr. 1750,- pr. sak

Startlån

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol