vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barn, unge og vaksne med funksjonsnedsettingar

Søknadsskjema for helse- og omsorgstenester

Søknadsskjema for utskrift

Brukarstyrt personleg assistent (BPA)

BPA er alternativ organisering av praktisk og personleg assistanse til funksjonshemma der personen sjølv er arbeidsleiar for sine personlege assistentar.

Den funksjonshemma kan i prinsippet styre kven han/ho vil ha som assistent, kva assistenten skal gjere, kvar og til kva tider assistansen skal bli gitt.

Målet med brukarstyrt personleg assistanse er å bidra til at funksjonshemma får eit aktivt og mest mogleg uavhengig liv.

Kommunen pliktar å gje opplæring i rolla som arbeidsleiar. Assistenten kan vere tilsett i kommunen i eit andelslag eller av brukaren sjølv. Det er kommunen som bestemmer kor assistenten skal vere tilsett.

Ein betalar ikkje eigedel for denne tenesten. Dersom assistenten også utfører praktisk bistand (reingjering og liknande) eller andre tenester som det vanligvis betalast for, kan ein kreve eigenandel for desse tenestene.

Støttekontakt

Støttekontaktordninga er ei teneste som skal hjelpa den einskilde til ei meiningsfull fritid eller kan gje råd om gjeremåla i dagleglivet.

Tyngdepunktet i oppgåvene til støttekontakten ligg i kontakt og støtte etter brukaren sine ønske.

Støttekontaktverksemda vert utøvd av privatpersonar utan spesiell fagbakgrunn. 

Støttekontakt er gratis. 

Kriterium for tildeling av støttekontakt

behovet blir vurdert etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 bokstav b) støttekontakt

  • brukaren må forplikte seg til å halde avtalar og følgje plan for oppdraget
  • timane skal brukast til deltaking på kultur og fritidsaktivitetar, nettverksbygging, opplevingar og eigenaktivitet
  • støttekontakt blir som hovudregel ikkje innvilga til personar under 8 år, da denne gruppa sjelden har eit sjølvstendig kultur og fritidsliv, uavhengig av føresette
  • personar med forsørgjaransvar, ektefelle eller sambuar, søsken eller andre nære pårørande skal ikkje vere støttekontakt for brukaren
  • personar med 1:1 bemanning, får som hovudregel ikkje innvilga støttekontakt.

Kva er ledsagerbevis

Beviset gir funksjonshemma som er avhengig av ledsager for å ta del i fritids- og kulturarrangement/-aktivitetar høve til å ta med seg ein ledsager utan å betale for denne personen. Den funksjonshemma betalar sjølv ordinær billett.

Her finn du meir informasjon om ledsagerbevis. 

Helsehjelp i heimen

Helsehjelp i heimen er et døgnkontinerlig teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp.

Omsorgsstønad

Personar som har eit sæleg tyngande omsorgsarbeid, kan tildelast omsorgsstønad.

Avlastning

Retten til avlastning gjeld alle med særleg tyngande omsorgsoppgåver.

Åste og Hallvor Jondalen sitt legat

Legatet sitt formål er å tilgodesjå funksjonshemma personar som høyrer til Gol kommune. Legatet sine midlar kan brukast til:

  • Enkeltpersonar
  • Formål som kan komme fleire personar til gode

Legatet skal bli leia av eit styre på tre medlemmer; ordføraren og to valgte av kommunestyret for kommunestyrevalperioden.

Statuttar for Åste og Halvor Jondalen sitt legat

Fond, legat og støtte

Besøksadresse:

Helsetunvegen 1
3550 Gol

Kontaktperson: Kari Mæland

Tittel: Områdeleiar for funksjonshemma

Telefon: 916 73 976