vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tannhelse

Om tannhelsetjenesten

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta i fylket. Om lag 300 000 pasienter har rettigheiter etter tannhelsetenestelova.

Prioritere grupper

Barn mellom 0 og 18 år har rett til gratis tannhelsetenester og er den største pasientgruppa. Fleire andre pasientgrupper har og rett til gratis tannhelsetenester, som mennesker med psykisk utviklingshemming, eldre, langtidsjuke og uføre både i heimesjukepleie og institusjon, rusmiddelavhengige, flyktningar og asylsøkjera og innsette i fengsel. Dei prioriterte gruppene har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven

Meir informasjon om kva for pasientgrupper som har rett til gratis tannhelsetenester

Klinikkar som har kapasitet tilbyr også behandling til vaksne betalande pasientar.

Tannhelsa ein del av folkehelsa

Ei viktig oppgave for tannhelsetenesta er å drive med helsefremjande - og forebyggjande tannhelsearbeid utanfor tannklinikkeane, i samarbeid med helsestasjon- og skulehelsetenesta, sjukeheim, omsorgsinstitusjonar og bufellesskap.

Organisering

Tannhelsetjenesten har om lag 600 tilsette og 61 tannklinikkar og vert leia av direktør for tannhelsetenesta. Fem seksjonsleiarar har ansvar for tannhelseområda nord, sør-vest, sør-øst, vest for Oslo og øst for Oslo.  

Tannlegevakta i Hallingdal:

  • Tannlegevakta er hjå den tannlegen som har vakt. Telefon 99 35 15 55.
  • Åpningstider: Laurdager og helligdagar kl. 16.00–18.00

Pasienten må møte opp hjå den enkelte tannlege som har vakt, det vil sei det kan være ein tannlege i ein annan kommune enn der pasienten oppheldt seg.
Takst: i tillegg til ordinær betaling må pasienten betale helgetillegg.

Relevante nettsider:

Tannhelse - tannskader

Tips til god tannhelse

Tannbehandling i narkose

Gol tannklinikk

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 68
3550 Gol

Kontaktperson: Tannlegevakt Hallingdal

Telefon: 993 51 555

Kontaktperson: Overtannlege i Halingdal Emina Mrsic

Telefon: 32 06 01 37