vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Dagsenteret

Dagsopphald for eldre

Dagopphald er eit omsorgstilbod til eldre heimebuande personar som treng eit aktivitetstilbod og eit sosialt samvær med andre.

Dagopphaldet skal bidra til at brukaren kan fortsette å bu heime. Det er Gol helsetun som er ansvarleg for denne tenesten.

Det må søkjast om tenesten. Tildelingsteamet i kommuna er ansvarleg for behandling av søknaden og fattar vedtak om tildeling av dagsopphald.

Tildelingsteamet er sett saman slik:

Leiar for tildelingskontoret
Avdelingsleiarane
Fagleiar fysio- og ergoterapi
Fagleiar psykisk helsetjeneste
Kommuneoverlegen
Kommunalsjefen ved behov

Dette er ikkje ei lovpålagt teneste.

Eigenandel

For dagopphald er betalinga ein eigenandel. Størrelsen på eigenandelen vert fastsatt årlege gjennom statsbudsjettet.

Dagsenteret

Besøksadresse:

Helsetunvegen 1
3550 Gol

Telefon: 916 73 985

Kontaktperson: Gerda Mæle

Telefon: 916 73 985