vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om elevpermisjon/skulefri

Søknad om elevpermisjon/skulefri

Du skal nytte elektronisk skjema i Visma om du skal søkje fri for eleven i meir enn tre skuledagar. 

Skjema finn du ved å logge inn her: Visma-Login

Fråvære til og med tre dagar skal de skrive på melding i visma app til kontaktlærar. 


Opplæringslova § 2-11 seier følgjande om permisjon frå den pliktige opplæringa; 
Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. 
Ved søknad om fri utover 2 veker skal eleven skrivast ut frå skulen. Det bør i slike tilfelle opprettast ein samarbeidsavtale mellom eleven og skulen. Det er ein føresetnad at denne avtalen ikkje påfører skulen/kommunen eit juridisk eller økonomisk ansvar.


Vi minner om opplæringslova §2-11 om permisjon frå undervisninga der det heiter: 
” Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute” 
I samråd med kontaktlærar vert søknaden om skulefri stetta med det vilkåret at det er foreldra som er ansvarlege for at barna får nødvendig undervisning ved permisjon frå undervisning. Kontaktlærar/faglærar gir råd og rettleiing om kva bøker og fagstoff ein bør arbeide med i fråværsperioden.