Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Statens naturskadeordning

Statens naturskadeordning gjeld ved naturskade, når det ikkje finst eit vanleg forsikringstilbod for det som er skada. Informasjon om naturskadeordninga finst på:

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen/naturskadeerstatning#beregning_og_utbetaling

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen

Utdrag frå Landbruksdirektoratet:

Statens naturskadeordning dekker skadar på privat eigedom som ikkje kan forsikrast mot naturskade.

Retten til erstatninga fell bort viss erstatningsgrunnlaget er under 20 000 kroner.

Dette kan dekkes av naturskadeordninga:

 • Skadar på jordbruksareal
 • Skadar på privat veg
 • Skadar på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo
 • Skadar på skog som kjem av flaum eller skred
 • Skadar på frukttre
 • Skadar på areal til industri
 • Skadar på idrettsanlegg

Dette kan ikke dekkes av naturskadeordninga:

 • Indirekte skadar/følgeskadar, for eksempel skadar eller tap som oppstår fordi ei naturulykke øydelegg straumtilførselen, eller tap som følge av stans i drifta
 • Stormskadar på skog
 • Skadar på eigedom eller ting som kan forsikrast, som for eksempel bustadtomt med areal under 5 dekar, drivhus, gapahuk, bærtunneller, bærnett.
 • Tap av avling
 • Skade på eigedom som tilhøyrer stat, kommune eller fylkeskommune

Søknad om naturskade sendes inn i Altinn:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-erstatning-etter-naturskade/

Dette må du legge ved søknaden:

 • Bilde av skadestaden og området rundt.
 • Kart der du merkar av området som er skada.
  Merk gjerne på kartet der dei forskjellige bilda er tekne.
 • Dokumentasjon av bruksverdien til skadeobjektet. Dette kan vere opplysningar om avkasting, leigeinntekt, billettinntekter eller liknande. Les meir om bruksverdi. Gjenopprettingskostnader skal dokumenterast gjennom skadeoppgåve, takst eller anbod. Har du i tillegg bilde av korleis skadestaden så ut tidlegare, er dette svært nyttig dokumentasjon for oss.

Krava våre til skadeoppgåve, anbod eller takst:

 • For skadar under 50 000 kroner kan du sjølv dokumentere gjenopprettingskostnadene i ei skadeoppgåve. Du må beskrive kva du skal gjere for å reparere skaden, kor mykje tid som skal brukast til dette, og kva for eit utstyr/materiell som trengst. Har du fakturaer, legg ved desse.
 • For skadar mellom 50 000–200 000 kroner må du innhente eitt anbod frå ein entreprenør. Dersom det er vanskeleg å få innhenta anbod frå ein entreprenør, kan du innhente ein takst. Kostnader til takst blir dekt ikkje av Landbruksdirektoratet. Anbodet/taksten må beskrive skaden, korleis reparasjonen skal gjerast, og dessutan spesifisere timar og materiell.
 • For skadar mellom 200 000–500 000 kroner må du innhente to anbod frå forskjellige entreprenørar. Dersom det er vanskeleg å få innhenta anbod, kan du innhente ein takst. Kostnader til takst blir dekt ikkje av Landbruksdirektoratet. Anboda/taksten må beskrive skaden, korleis reparasjonen skal gjerast, og dessutan spesifisere timar og materiell.

Søknadsfrist

Søknaden må sendast Landbruksdirektoratet innan tre månader etter at skaden skjedde–med dokumentasjon som beskrive over.

Dersom du ikkje har moglegheit til å sende fullstendig søknad innan fristen, kan du søke om utsetting. Du må då sende søknad med den dokumentasjonen du har tilgjengeleg, og be om forlengd frist.
Dette må skje innan tre månader etter at skaden skjedde.

Utbetaling av naturskadeerstatning

Utbetaling vil normalt skje etter at skaden er reparert.

Du kan søke om å få utbetalt erstatninga på forskot, for eksempel i tilfelle der gjenopprettinga tek lang tid og entreprenør krev delfakturering.

Dersom skaden krev umiddelbar reparasjon, kan du reparere skaden og søke om pengar i etterkant.

Sist endret: 05.09.2023