Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Informasjon om kommunale gebyr 2023

Økning av kommunale gebyr 2023 - informasjon

For 2023 blir det store økninger i flere av de kommunale gebyrene. Spesielt gjelder dette for områdene vann og avløp, men også renovasjon og feiertjenestene.

Alle disse gebyrene er underlagt selvkost, det vil si at gebyr for tjenesten ikke skal være større enn kostnadene ved å yte tjenesten. Vi kan betale for vann- og avløpsledninger, eller bygge nytt renseanlegg for inntektene fra gebyrene, men vi har ikke lov til å bruke gebyrinntektene til andre ting som for eksempel å betale for drift av skoler eller sykehjem.

For noen av områdene er det adgang til å fastsette gebyr som er lavere enn selvkost. Dette gjelder imidlertid ikke gebyrene som er hjemlet i forurensningsloven §34, dvs. renovasjon og slamtømming. I de tilfellene må utgiftene dekkes av forurenser = abonnenten.

I Gol kommune er det vedtak om at alle tjenestene som inngår i de kommunale gebyrene skal inndekkes 100% via gebyrene.

Beregning av gebyrene

Gol kommune foretar hver høst forkalkyle/budsjettkalkyle for å beregne gebyrene for året etter. Forkalkylen er basert på det vi vet på det tidspunktet og på hva vi forventer at vil skje fremover.

Til dette arbeidet benytter vi Momentun Solutions og deres selvkostverktøy, Momentum selvkost. Våre rådgivere i Momentum Solutions er siviløkonomer med selvkost som sitt spesialfelt.

Selvkostfond

Det er ikke mulig å treffe akkurat på budsjettet, men et eventuelt overskudd ett år blir avsatt på fond og skal betales tilbake til abonnentene innen fem år. Motsatt blir det hvis vi tar inn for lite i gebyr. Da skal dette dekkes inn av abonnentene i løpet av fem år.

I de senere årene har Gol kommune hatt fond på vann – og avløpsområdene. Dette har gjort at gebyrene har vært lavere enn selvkost. I budsjett for 2022 var det lagt opp til at begge fondene skulle brukes opp.

Hva skjedde i 2022?

Vi er alle kjent med de store ekstrautgiftene hver enkelt av oss har fått i hverdagen med blant annet høye strømpriser, høye drivstoffpriser og økte renter. På samme måte som dette angår oss som privatpersoner og bedriftene hvor vi jobber, påvirker det også kommunens selvkostområder. Disse områdene mottar ingen form for statlig strømstøtte og det er store kostander med å bygge infrastruktur/anlegg til bruk for disse tjenestene. Økte rentekostnader rammer oss derfor hardt. Når det gjelder strøm, ser vi hele tiden på måter vi kan spare på, men ettersom strømmen først og fremst blir brukt til produksjon og ikke til oppvarming av byggene er det begrenset hvor mye vi kan spare.

Høsten 2021 var det ingenting som tydet på at vi skulle få økt rente og høye strømpriser. Disse ekstrautgiftene var det derfor ikke budsjettert med i 2022. Så fra å ha «penger på bok» har vi nå et underskudd som må dekkes inn.

Vann og avløpsgebyr 2023

Det var planlagt en gebyrøking i 2023 på begge disse områdene uavhengig av økte strømpriser og høyere rente. Slik måtte det bli, ettersom vi ikke lenger har fond i reserve på disse tjenestene.

Med de store ekstrakostnadene på bl.a. strøm og renter, i tillegg til at vi må dekke inn underskuddet fra 2022, blir gebyrøkingen langt høyere enn tidligere beregnet.  

Kommunestyret 06.12.2022

Når gebyrregulativet ble vedtatt i kommunestyret (KS 56/2022), ble det flertall for å bruke av kommunes driftsbudsjett til å subsidiere vann og avløpstjenestene med strømstøtte i 2023.

Tjenesten for vann blir subsidiert med kr. 1.000.000,- og avløpstjenesten med kr. 2.000.000,-

Dette gjør at gebyrene blir lavere enn først beregnet.

Gebyrliste (framsikt.net)

Selvkostkalkyle - Notat til gebyrer (PDF)

Ønsker du å motta faktura oftere?

Selv med den kommunale strømstøtten blir gebyrene langt høyere i 2023 enn i 2022.

Vi er klar over at mange nå sliter med å få endene til å møtes og at økning i gebyrene vil gjøre det vanskeligere for mange.

Det å motta faktura oftere gjør dessverre ikke gebyrene lavere på årsbasis, men det kan være med å gjøre det enklere å fordele utgiftene.

Gol kommune ønsker derfor å tilby inntil 12 terminer for de som ønsker det. Eneste kravet er at du må kunne motta faktura digitalt (avtalegiro, e-faktura, Vipps eller e-post). Vi sender ikke ut blanketter i posten.

Skjemaet under kan benyttes.

Skjemaet sendes kommunen/legges i postkassa på kommunehuset eller det kan sendes på e-post til: gebyr@gol.kommune.no

Søknadsskjema - endre termin (PDF)

Gol kommune har endret måte å sende faktura på

Dersom du i banken din har sagt «ja takk alle/automatisk e-faktura» på e-faktura vil du få fakturaen i nettbanken.

Avtalegiro er det ingen endring på.

Dersom du ikkje har e-faktura avtale, vil vi sende til Vipps, dersom du har avtale om å mota faktura der.

Neste val er til digital postkasse/digipost.

Deretter å sende til e-postadressa di, dersom denne er lagra i kundeopplysningane dine hos oss.

Dersom du ikkje har noko av dette, vil fakturaen komme i posten. Det vil da ikkje være giroblankett på, slik som tidligare. Dei av våre kundar som nyttar brevgiro må difor fylle ut giroen sjølv.

Dersom du ønskjer å sjå kopi av fakturaene dine eller søke om betalingsutsetting, kan du gå inn på www.gol.kommune.no "Mi side" .Logg deg inn på "Mine fakturar".

For firma:

De som pr. i dag kan mota EHF-faktura vil ikkje merke nokon endringar.

Dersom de har aktivert «ja takk alle» eller «automatisk e-faktura» i nettbanken vil de få den som e-faktura.

De som pleier få rekning i posten vil få dette, men det vil ikkje være giroblankett på denne.

Dersom dykkar ikkje kan mota faktura digitalt (EHF/e-faktura), kan de få fakturaen på e-post.

Send da ein e-post til postmottak@gol.kommune.no så registrerer vi e-postadressa di.

Vil du dele opp faktura på kommunale gebyr?

Me tilbyr no at du kan få faktura på kommunale gebyr oftare enn tidlegare. Du kan behalde dagens ordning med 2 gonger per år, eller du kan velje å få faktura 4, 6 eller 12 gonger per år.

Einaste kravet er at du må kunne motta faktura digitalt. Eksempel på digital måte å få ein faktura på er; avtalegiro, e-faktura, Vipps og e-post. Brukar du ikkje nettbank og ynskjer å motta faktura på e-post, må du informere oss om e-postadressa.

Dersom du ønskjer å motta faktura fire gonger i året vil du få faktura i mars, mai, august og november. Fakturaene vil ha betalingsfrist 16. månaden etter.

Dersom du ønskjer å motta faktura seks gonger i året vil du få faktura i januar, mars, mai, august, september og november. Fakturaene vil ha betalingsfrist 16. månaden etter.

Dersom du ønskjer å motta faktura 12 gonger vil du motta faktura månadleg. Betalingsfrist vil være 16. kvar månad.

For deg som ikkje ønskjer å motta faktura oftare, eller framleis ønskjer blankett tilsendt i posten, blir det ingen endringar. De vil motta faktura to gonger i året med betalingsfrist 16.04. og 16.09.

For å inngå avtale om oftare faktura må du ta kontakt med kommunen. Dersom du har fleire eigedommar i kommunen, må du inngå avtale pr. bygg/eigedom.

Fyll ut skjemaet og send det på e-post til gebyr@gol.kommune.no

Melding om oppdeling av faktura må være kommunen i hende seinast seks veker før forfall på hovudterminane. Dvs. før 01.03. og 01.08.

Søknadsskjema - endre termin (PDF)

Korleis forstå tilsendt faktura (PDF)

Sjølvkostkalkyle for 2021 (PDF)

Klage på kommunale eigedomsgebyr (PDF)

Sjå dine fakturaer

Sjå dine fakturaer frå oss, logg inn med min ID for å sjå dine opplysningar

Kommunale gebyr (vatn, avløp, renovasjon, feiing)

Gol kommune skriv ut fakturaer for kommunale eigedomsgebyr til tinglyst eigar dersom ikkje anna er avtalt. Det er alltid eigar som er ansvarleg for at rekninga vert betalt. Ved tinglysing av eigarskifte vert registra våre oppdatert av Statens kartverk.

Kjøpar og seljar må ved sal ordne opp i rekninga seg i mellom.

Er bygningen seksjonert vert gebyra fakturert per seksjon.

Rekninga er delt på to terminar:

  • 1. termin gjeld for perioden 1.1. - 30.6. med forfall 16. april
  • 2. termin gjeld for perioden 1.7. -31.12. med forfall 16. september

Gebyrregulativet er vedteke av Gol kommunestyre 06.12.2022 i sak 56/2022.

Vatn - Årsgebyr

Grunnlag for fastsejing av fast del (abonnementsgebyr) skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte målaravlesing for eigedommen.

Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
Mendevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 22,00
 

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 - 450 1 307,-
451 - 500 2 828,-
501 - 1000 5 570,-
1001 - 2500 11 136,-
2501 - 5000 20 790,-
5001 - 10000 47 530,-
10001 - 20000 118 800,-
over 20000 141 100,-

Vannpost Glitre

Kunder med nøkkelkort betaler mengdevariabel del (forbruksgebyr) og fastledd (abonementsgebyr) basert på uttak jf. årsgebyr vatn.

Kunder uten nøkkelkort betaler mengdevariabel del (forbruksgebyr) jf. årsgebyr vatn + kr. 800,- pr. oppmøte

Tilknytningsgebyr for vatn
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 78,-
Bustad 2 (normal sats) 156,-
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 78,-

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller annan form for opparbeidingskostnad for vatn. 
Kloakk - Årsgebyr
Mva. kjem i tillegge til oppgitte prisar
Mengdevariabel del (forbruksgebyr) pr. m3 kr. 39,00

Forbruksgebyr for fritidsbustader/stølar der

det ikkje er innstallert vassmålar

Antall m3

Stipulert m3
0 - 100 50
101 - 200 70
over 200 100

Hytter i bruk som helårsbolig

130

Fast del (abonnementsgebyr)

Antall m3

Kr.
0 -450 2 394,-
451 - 500 7 413,-
501 - 1000 12 710,-
1001 - 2500 29 650,-
2501 - 5000 55 070,-
5001 - 10000 110 125,-
10001 - 15000 222 390,-
15001 - 20000 290 140,-
over 20000 360 000,-

Grunnlag for fastsetjing av fast del (abonnementsgebyr)

skal ta utgangspunkt i målt forbruk ved siste registrerte

målaravlesning for eigedommen.

Fritidsbustad/støl 3 950,-
Vannmålerleige fritidsbustad/støl 350,-
Tilknyningsgebyr for kloakk
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar
 
Type bustad/verksemd Kr. pr. m2 bruksareal
Bustad 1 (låg sats) 83,20
Bustad 2 (normal sats) 166,40
Fritidsbustad - som bustad 1 83,20
Fritidsbustad/støl - som bustad 2 166,40
   
Næringsverksemd og industri - som bustad 1 83,20

Gebyr satsar for kategori bustad 1 og bustad 2 gjeld også for bustaddel i bygg med kombinert formål.

  • Bustad 1 omfattar bustadeigedom i kommunale eller private bustadfelt som har betalt refusjon eller anna form for opparbeidingskostnad for avløp.
  • Fritidsbustad som bustad 1 omfattar fritidsbustader på erverv/næringsareal (kartfesta blått areal) i reguleringsplanområde der det er betalt anleggstilskot.
Slamtømminggebyr

Gebyr for slamtømming / behandling / transport

 Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar

 

Årleg fast gebyr for alle anlegg

kr. 100,-

Oppmøtegebyr for slamavskillere/minirenseanlegg

kr. 550,-

Oppmøtegebyr for tette tanker, gråvannanlegg o.l.

kr. 450,-

Oppmøtegebyr for store anlegg

kr. 1 400,-

Oppmøte ved ekstratømminger kr. 1 100,-
Oppmøte ved nødtømminger kr. 3 500,-
Oppmøte ekstratømming - traktor kr. 1 800,-
Oppmøte nødtømming - traktor kr. 2 750,-
Pr. m3 for slamavskillere kr. 250,-
Pr. m3 for tette tanker/minirenseanlegg o.l. kr. 320,-
Pr. m3 store anlegg/kap. 13 kr. 220,-
Pr. m3 ved ekstra- og nødtømminger kr. 320,-
Traktor- /spesialbil/liten bil kr. 650,-

Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr. m3

kr. 500,-
Rensegebyr for minirenseanlegg/renseanlegg kr. 400,-
Tillegg utenom arbeidstid kr. 1 250,-
Timepris - mobilavvanning kr. 2 500,-
Timepris - slamsugerbil kr. 2 080,-

Her finner du døme på utrekning av dei forskjellige anleggstypane (PDF)

Tilsynsgebyr
Tilsyn av små avløpsanlegg <50 pe. kap. 12, pris pr år Kr. 500,-
Timepris kontor Kr. 1 150,-
Timepris - feltarbeid Kr. 1 150,-
Renovasjonsgebyr
Mva. kjem i tillegg til oppgitte prisar  
Renovasjon dunk kr. 3 992,-
Renovasjon dunk stor kr. 5 914,-
Containerrenovasjon kr. 3 759,-
Hytte-/ stølsrenovasjon

kr. 2 168,-

Utvida henteavstand

kr. 425,-

Heimekompostering gir 15 % reduksjon av gebyret. For hytte-/stølrenovasjon gis det ikkje reduksjon.

Feiegebyr 
Branntilsyn - bustad kr. 1 367,-
Branntilsyn - fritidsbustad kr. 1 590,-
Branntilsyn der eigar har fleire enn 3 bygg i same område og tilsyn vert utført same dag 1/2 gebyr frå bygg nr.3
Gebyr der eigar av bustad har takka "ja" til tilsyn, men ikkje møter kr. 1 367,-
Gebyr der eigar av fritidsbustad har takka "ja" til tilsyn, men ikkje møter kr. 1 590,-
Feiing bustad - pipe nr. 1 kr. 560,-
Feiing bustad - pipe nr. 2 på same hus kr. 280,-
Feiing fritidsbustad - pipe nr. 1 kr. 560,-
Feiing fritidsbustad - pipe nr. 2 på same bygg kr. 280,-
Timesats pr. påbegynt time kr. 667,-

 

Sist endret: 21.12.2022