vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme- frist 04.10.2019

Dokumenta les du her

Forslag til gjennomføring av EU-regelverk med nye krav til universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner i norsk rett - frist 10.09.2019

Dokumenta les du her

Revisjon av EU - direktiv 2009/33 om offentlege innkjøp av miljøvenlege køyretøy - frist 01.09.2019

Dokumenta les du her

Høring – NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver"ring - forslag til forskriftsbestemmelsar om selskapsmessige og funksjonelle skille, samt markedsføring og kommunikasjon - frist 15.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til endring i statsborgerlova og statsborgerforskrifta - behandling av personopplysningar og automatiserte avgjerelsar - frist 02.09.2019

Dokumenta les du her

Høyring - utvidelese av rettigheitsbestemmelsen om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år - frist 25.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om meldingssystemet for smittsomme sykdommer - frist 26.9.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til ny viltforskrift - frist 1. oktober 2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til ny åteforskrift - frost 1. oktober 2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til endring i helsepersonelloven § 29 c - enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring - frist 19.9.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser - frist 21.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - tvangsberegningsloven - forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten - frist 16.12.2019

Dokumenta les du her

Høyring - nasjonal veileder for akutthjelpere - frist 16.9.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv - frist 1.10.2019

Dokumenta les du her

Forslag til nasjonal veiledar for legevakt - høyringsfrist 15.09.2019 

Dokument i høyringa

Nasjonal veileder for legevakt.pdf
Høringsbrev - nasjonal veileder for legevakt.pdf

Svar sendast på epost postmottak@helsedir.no innan 15.09.2019

Høyring - forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken - frist 1.9.2019

Dokumenta les du her

Høyring - endring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen - frist 1.9.2019

Dokumneta les du her

Høyring - endring i rovviltforvaltninga - frist 01.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov - høyringsfrist 02.12.2019

Dokumenta les du her

Høyring - Åpenhet i grenseland - frist 20.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - utkast til forskrift for tilskudd til romanifolket/taterne - frist 15.8.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskader - frist 2.9.2019.

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til endringer i bioteknologiloven - frist 02.09.2019

Dokumenta les du her


Høyring – forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier - frist 15.08.2019

Dokumenta les du her

Høyring av forslag til endringar av plan-og bygningslova, eigarseksjonslova og burettslagslova - frist 01.09.2019

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høyring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov - frist 16.9.2019

Les høyringsdokumnet her

Høring av forslag til endring i barnehageloven med forskrifter (ny reguleing av private barnehager) - frist 26.07.2019

Les høringsdokument her

Forslag til forskrift om nasjonal retningsline for paramedisinutdanning - frist 01.08.2019

Les høyringsdokumenta her

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - høringsfrist 01.10.2019

Les høringsdokumenta her

Nasjonale faglege anbefalingar om veging og måling i helsestasjons- og skulehelsetenesta - frist 01.08.2019

Les høyringsdokumenta her

Høyring - Nasjonal ramme for vindkraft - frist 1.8.2019

Dokumenta kan du lesa her

Høyring - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser - frist 9.8.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag om ny barnevernslov - frist 1.8.2019

Dokument finn du her

Høring - vaksne i grunnskule-og vidaregåande opplæring - finansisering av livsopphold - frist 30.08.2019

Les høyringsdokument her

Høring - NOU 2019: 4 organisering av norsk naturskadeforsikring - Om norsk naturskadepool - frist 02.09.2019

Les høringsnotat her.

Kunngjeringar

Vassdragsovervåking Hallingdal 2015-2017

Tilstandsrapport

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsatt planprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.