vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Høyring - forslag til endringer i bioteknologiloven - frist 02.09.2019

Dokumenta les du her


Høyring – forskrift om endring av forskrift om avlsfremmende tiltak på bier - frist 15.08.2019

Dokumenta les du her

Høyring - etablering av samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen - frist 10.6.2019

Dokumenta les du her

Høyring av forslag til endringar av plan-og bygningslova, eigarseksjonslova og burettslagslova - frist 01.09.2019

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høring - Foreslår endringer i jakttid på villrein (2019/4385) - frist 31.05.2019

Les høringsdokumenta her

Høyring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov - frist 16.9.2019

Les høyringsdokumnet her

Høring - forslag til meldeplikt for shewanellainfeksjon og vibrioinfeksjon - frist 06.06.2019

Les høringsdokument her

Høring av forslag til endring i barnehageloven med forskrifter (ny reguleing av private barnehager) - frist 26.07.2019

Les høringsdokument her

Forslag til forskrift om nasjonal retningsline for paramedisinutdanning - frist 01.08.2019

Les høyringsdokumenta her

Forslag til endring i spesialforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger m.v. - frist 24.05.2019

Les høringsdokumenta her

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - høringsfrist 01.10.2019

Les høringsdokumenta her

Samhandlingsforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hjå barn i barnevernet - frist 08.07.2019

Les høyringsdokument her

Nasjonal fagleg retningsline for tidlig oppdaging av utsatte barn og unge - høyringsfrist 08.07.2019

Les høyringsdokument her

Nasjonale faglege anbefalingar om veging og måling i helsestasjons- og skulehelsetenesta - frist 01.08.2019

Les høyringsdokumenta her

Høyring - forslag til forskriftsendring fraværsgrensen og trafikkopplæring - frist 7.6.2019

Dokumenta les du her

Høyring - Gjennomføring av ny utfordring nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i alkohol- og tobakksskadeloven - frist 27.5.2019

Dokumenta les du her

Høyring - Nasjonal ramme for vindkraft - frist 1.8.2019

Dokumenta kan du lesa her

Høyring - nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser - frist 9.8.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag om ny barnevernslov - frist 1.8.2019

Dokument finn du her

Høyring - Statens vegvesen - endring av utforming av veglistene - frist 01.06.2019

Dokumenta finn du på Statens vegvesen sine heimesider

Høyring - forslag til forskrift om nasjonal retningsline for masterutdanning i avansert klinisk allmensjukepleie - frist 01.07.2019

Les høyringsdokument her 

Høring - vaksne i grunnskule-og vidaregåande opplæring - finansisering av livsopphold - frist 30.08.2019

Les høyringsdokument her

Høring - forslag til nye læreplaner - frist 18.6.2019

Les meir om høyringa her

Høring - NOU 2019: 4 organisering av norsk naturskadeforsikring - Om norsk naturskadepool - frist 02.09.2019

Les høringsnotat her.

Nasjonal faglig retningslinjer for gravide i legemiddelassistert rehabilitering - frist 20.05.2019

Les høringsnotat her

Forslag om endring i forskrift om radioaktiv forurensning og avfall og forurensningsforskrift kapittel 18A - frist 07.06.2019

Les dokument og send høringsvar her

Endringane skal behandlast på ekstraordinært landsting i KS 28.5.2019

Ved spørsmål ta kontakt med Tor magne Fredriksen tmf@ks.no

Tlf. 911 59 023

Forslag til lov om offentlege organers ansvar for bruk av tolk mv.(tolkeloven) - frist 07.06.2019

Les dokument og send høyringssvar her

Høyring - NOU 2018:16 Det viktigste først - frist 22.05.2019

Les og svar på høyring finn du her

Høyring - Utgreiing om trygge rammer for fosterheimar - frist 20.05.2019

Les og svar på høyringa her

Høyring - ny kontrollutvals - og revisjonsforskrift - frist 20.05.2019

Les og svar på høyringa her

Kunngjeringar

Vassdragsovervåking Hallingdal 2015-2017

Tilstandsrapport

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsatt planprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.