vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Høyring - Lov og forskrift - tekniske standarer til ladepunkter og fyllestasjoner for alter - frist 28.02.2019

Les og svar på høyringa her

Høyring - forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunane - frist 08.03.2019

Les og var på høyringa her

Høyring - forslag til endring i organisering av skuleåret i vidaregåande opplæring - frist 21.03.2019

Les og svar på høyringa her

Høyring - forslag til læreplan i norsk for vaksne innvandrera nivå C1 - frist 20.03.2019

Dokument kan du lesa her

Høyringssvar skal sendast til postmottak@kompetansenorge.no

Høyring - ny budsjett - og rekneskapsforskrift - frist 12.04.2019

Les dokumenta og send inn høyringssvar her

Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen - frist 22.03.2019

Les dokumenta og send inn høyringssvar her

Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleleoven. Hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole - frist 29.01.2019

Les dokument og send inn høyringssvar her

Forslag til endring i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient-og journalopplysningar - høyringsfrist 01.03.2019.

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høyring av nasjonale retningsliner for helse - og sosialfagutdanningar - frist 03.03.2019

Her kan du lese dokument og sende inn høyringssvar

Audiografutdanning
Farmasøytutdanning
Klinisk ernæringsfysologiutdanning
Medisinutdanning
Optikerutdanning
Ortopediingeniørutdanning
Psykologiutdanning
Tannpeleierutdanning
Tannlegutdanning
Tannteknikerutdanning

Høring av forslag til endringer i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege - frist 01.02.2019

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høring - forslag til endring i veglova, plan -og byggningsloven, matrikkellova, vegtrafikkloven, yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm. fra Statens Vegvesen til fylkeskommunen - høringsfrist: 18.01.2019

Les dokument og send inn høringsvar her

Høring - Nasjonale faglige anbefalinger for undersøkelse av hørsel hos barn 0 - 5 år - høringsfrist 20.02.2019

Les dokument og send inn høringsvar her

Høring - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken - høringsfrist 15.02.2019

Les dokument og send inn høringssvar her

Høyring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre - høyringsfrist 20.02.2019

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høyring - forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og ektefelletillegg - frist 8. februar 2019

Les dokumneter og send inn høyringssvar her

Ny fjellov - høyringsfrist - 28.02. 2019

Les dokumenta her

Kunngjeringar

Vassdragsovervåking Hallingdal 2015-2017

Tilstandsrapport

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsattplanprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.