vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven kapittel 25 - høringsfrist 13.12.2018

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet ved brudd på enkelte handlingsnormer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 rettet mot leger som misbruker blåreseptordningen, på høring.

Les dokumenta og send høringsvar her. 

Høring av forslag til felles regionalt handlingsprogram 2019-2020-Smart samhandling i Buskerud for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 og Regional plan for kunnskapssamfunnet 2016-2020-frist 23.10.2018.

Les dokument og send høyringssvar her

 

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken - høyringsfrist 16.10.2018

Les dokument og send høyringssvar her

Utkast til forskrift om elektronisk faktura i offentlege anskaffelsar - frist 1.11.2018

Les dokument og send høyringssvar her

Ny fjellov - høyringsfrist - 28.02. 2019

Les dokumenta her

Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner - høringsfrist 23.11.2018

Endringen som foreslås er å gi adgang til å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.

Les dokument og send inn høringsvar her. 

Endring i smittevernlova - frist 23.11.2018

Les dokument og send inn høyringssvar her

Forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering - høyringsfrist 26.11.2018

Les dokument og send inn høyringssvar her

Avvikling av meldeordning etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 - høyringsfrist 18.09.2018

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høring om forslag til endringer i tvisteloven - høringsfrist 20.10.2018

Høringen er en oppfølging av evalueringen av tvisteloven og har bakgrunn i innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien. Forslagene skal fremme tvistelovens formål om en forsvarlig, effektiv og proporsjonal behandling av sivile saker i domstolene.

Høringsdokument og høringssvar finner du her. 

Høring av forslag til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Helse-og omsorgsdepartementet - frist 22.10.2018

Les dokument og send inn høringssvar her.

Høyring - regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035 - frist 15.10.2018

Høyringsutkast

Høyringsinstanser

Regional utviklingsplan 2035 - høyringsutkast

Høring - Forslag til endring i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv - frist 27.09 2018.

Les dokument og send inn høyringsuttalelser digitalt.

 
Forlag til endringar i eigenandelsregisterforskrift - høyringsfrist 26.09.2018

Les dokument og send inn høyringsuttale digitalt.

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlege smittsomme sjukdomar - høyringsfrist 24.09.2018

Les dokument og send inn høyringsuttale digitalt

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedesinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m -frist 24.09.2018.

Dokumenter

Høringsutalelse sendes digitalt

Kunngjeringar

Vassdragsovervåking Hallingdal 2015-2017

Tilstandsrapport

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsattplanprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.