vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Høring - forslag til endringer i sosialtenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp - frist - 09.12.2019

Dokumenta kan lesast her

Høring om Eldreombud - frist 06.12.19

Dokumenta kan lesast her

Forslag til endring i forskrift om foreldrebetaling - frist 05.12.2019

Dokumenta les du her

Utkast til forskrift om tilskot til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur - høyringsfrist 1.11.2019

Dokumenta les du her

Forslag om endring i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti - frist 29.11.2019

Dokumenta kan du lesa her

Høyring av endringar i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenester - frist 19.11.2019

Dokument kan du lesa her

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov - frist 15.11.2019

Dokumenta kan du lesa her

NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer - frist 20.12.2019

Dokumenta kan du lesa her

Forlag til endring i friskulelova - frist 25.11.2019

Dokumenta kan du lesa her

Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) - frist 15.11.2019

Dokument kan leses her

Høring om mindre endringer i byggevareforskriften - frist 12.09.2019

Dokument kan leses her

Høyring av forslag til endring i barnehageloven-regler om barnehagemiljø - frist 13.11.2019

Dokumenta les du her

Høyring - nye læreplaner Vg1 - yrkesfag - frist 01.11.2019

Meir info her

Innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften - frist 15.11.2019

Dokument kan leses her

Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme- frist 04.10.2019

Dokumenta les du her

Høring – NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver"ring - forslag til forskriftsbestemmelsar om selskapsmessige og funksjonelle skille, samt markedsføring og kommunikasjon - frist 15.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - utvidelese av rettigheitsbestemmelsen om brukarstyrt personleg assistanse for bestemte personar over 67 år - frist 25.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsregister og forskrift om meldingssystemet for smittsomme sykdommer - frist 26.9.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til ny viltforskrift - frist 01.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til ny åteforskrift - frist 01.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til endring i helsepersonelloven § 29 c - enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring - frist 19.9.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser - frist 21.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - tvangsberegningsloven - forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten - frist 16.12.2019

Dokumenta les du her

Høyring - nasjonal veileder for akutthjelpere - frist 16.9.2019

Dokumenta les du her

Høyring - forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv - frist 1.10.2019

Dokumenta les du her

Forslag til nasjonal veiledar for legevakt - frist 15.09.2019 

Dokument i høyringa

Nasjonal veileder for legevakt.pdf
Høringsbrev - nasjonal veileder for legevakt.pdf

Svar sendast på epost postmottak@helsedir.no innan 15.09.2019

Høyring - endring i rovviltforvaltninga - frist 01.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov - frist 02.12.2019

Dokumenta les du her

Høyring - Åpenhet i grenseland - frist 20.10.2019

Dokumenta les du her

Høyring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov - frist 16.9.2019

Les høyringsdokumnet her

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - høringsfrist 01.10.2019

Les høringsdokumenta her

Kunngjeringar

Vassdragsovervåking Hallingdal 2015-2017

Tilstandsrapport

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsatt planprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.