vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Høring om forslag til endringer i tvisteloven - høringsfrist 20.10.2018

Høringen er en oppfølging av evalueringen av tvisteloven og har bakgrunn i innspill fra domstolene, advokater og andre aktører i rettspleien. Forslagene skal fremme tvistelovens formål om en forsvarlig, effektiv og proporsjonal behandling av sivile saker i domstolene.

Høringsdokument og høringssvar finner du her. 

Veiler i vurdering av kompetanse hos leger i spesialisering - Høringsfrist 10.10.2018

Veilederen inneholder praktiske anbefalinger til hvordan arbeidet med vurdering av kompetanse hos LIS skal/bør/kan organiseres og gjennomføres. I tillegg inneholder veilederen anbefalinger om kompetanseutvikling for de som skal godkjenne læringsmål, supervisere, veilede og undervise LIS. Veilederen skal bidra til kvalitet, likebehandling og etterprøvbarhet i vurderingene. Dette vil være av stor betydning for å sikre trygghet for den enkelte LIS, men også for å sikre lik kompetanse nasjonalt innen den enkelte spesialitet.

Høringsdokument finner du her. 

Tilgang til taushetsbelagt opplysningar i Folkeregisteret - Høringsfrist 01.09.2018

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven, samt en ny forskrift til barnehageloven, på høring.
Forslagene skal sikre at offentlige myndigheter fortsatt får tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret dersom de trenger det for å utføre oppgaver.

Høringsdokumentar og svar på høring finn du her. 

Anbefaling for måling av hovudomkrets - nasjonal faglig retningsliner for veging og måling i helsestasjon - og skulehelsetenesta - høyringsfrist 05.10.2018

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høring - endringar i offentleglova m.m - innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m - frist 03.09.18

Les dokument og send inn høyringssvar her

Styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten - høyringsfrsit 5.10.2018

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høring - Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registering av ventetid - frist 02.10.2018

Les dokument og send inn høringssvar her

Høring av forslag til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Helse-og omsorgsdepartementet - frist 22.10.2018

Les dokument og send inn høringssvar her.

Høyring - regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035 - frist 15.10.2018

Høyringsutkast

Høyringsinstanser

Regional utviklingsplan 2035 - høyringsutkast

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning) - frist 15.09.2018

Les dokument og send inn høringssvar her

Høring - Forslag til endring i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv - frist 27.09 2018.

Les dokument og send inn høyringsuttalelser digitalt.

 
Forlag til endringar i eigenandelsregisterforskrift - høyringsfrist 26.09.2018

Les dokument og send inn høyringsuttale digitalt.

Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlege smittsomme sjukdomar - høyringsfrist 24.09.2018

Les dokument og send inn høyringsuttale digitalt

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedesinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m -frist 24.09.2018.

Dokumenter

Høringsutalelse sendes digitalt

Høring av forslag til endring i energilovforskriften om internkontroll for miljøkrav for anlegg med konsesjon etter energiloven kapittel 3 - frist 1.9.2018

Høyringsdokument

Høyringsutalelser sendes NVE på e-post til nve@nve.no

Høring- forslag om endring i lov om offentlig støtte som ledd i gjennomføringen av prosedyreforordningen - 31.08.2018

Dokumenta kan du lese her

Høyring om retningsliner for samarbeid mellom politi og barneverntenesten - frist 01.10.2018

Dokumenta kan du lesa her

Høyring om endring i sprøyteromsordningen - frist 27.08.2018

Dokument til høyringa

Høyring av revisjonsdokument for revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Uste-Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommuner - frist 15.09.2018.

NVE sender med dette revisjonsdokument for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget på offentleg høyring. På bakgrunn av føringar frå NVE har Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering og E-CO Energi AS utarbeidd eit revisjonsdokument, som mellom anna beskriv reguleringane og vurderer dei ulempene ein er kjent med. Revisjonsdokumentet leggast no ut til offentleg høyring. Revisjonsdokumentet og fråsegnene til dette vil utgjere ein viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Revisjonsdokumentet er tilgjengeleg på NVE sine internettsider www.nve.no/konsesjonssaker. For å snevre inn søket, kan du velje «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnast på www.nve.no/revisjon. Dersom du ønskjer ein papirversjon, kan du kontakte Halvor Kr. Halvorsen tlf. 24 11 65 11 eller e-post: halvor.halvorsen@e-co.no.

2 eksemplarar av revisjonsdokumentet vert lagt ut til gjennomsyn i tenestetorget i Gol kommune.

Fråsegner sendast fortrinnsvis via sakas nettside www.nve.no/konsesjonssaker. Fråsegner kan alternativt sendast med e-post til nve@nve.no, eller med vanleg post til NVE - Konsesjonsavdelinga, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Frist for å komme med fråsegner er 15. september 2018.

Forslag til ny forskrift om pasientjournal - høyringsfrist 06.08.2018

Her finn du alle dokument og kan sende inn høyringssvar

Ekspertgrupperapport inkluderande fellesskap for barn og unge - høyringsfrist 15.08. 2018

Her finn du alle dokument og kan sende inn høyringssvar

Forslag til nasjonale retningsliner for helse -og sosialfagutdanninga - høyringsfrist 01.08. 2018

Her finn du alle dokument og kan sende inn høyringssvar

Kunngjeringar

Vassdragsovervåking Hallingdal 2015-2017

Tilstandsrapport

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsattplanprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.