vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar
Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbud/innkjøp av matvarer, drikke og måltider i offentlig sektor – ikke heldøgns forpleining - høyringsfrist 19.12.2018

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høyring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre - høyringsfrist 20.02.2019

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høyring - forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og ektefelletillegg - frist 8. februar 2019

Les dokumneter og send inn høyringssvar her

Forslag til endringar i statsborgerlova mv. (domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap) - frist 17.desember 2018

Les dokument og send inn høyringsvar her

Høyring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg

Dokumenta kan du lesa her

Høyring - forslag til endring i lokal forskrift om hundehald i Ål kommune - frist 19.november.

Høyringsbrev

Utskrift frå Lovdata

 

Høyring - regional plan for kulturminnevern i Buskerud - frist 05.12.2018

Les dokumenta her

Høring av endringer i forskriftene for tilskudd til landbruksvikarvirksomhet og tidlegpensjon til jordbrukere - fris 03.12.2018

Les dokument her

Høyring - enringar i drosjeløyveordninga - frist 01.01.2019

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høring - Forslag o endringer i stedsnavnloven - frist 14.01.2019

Dokument finner du her

Høyring - endring i opplæringslova - høyringsfrist 12.01.2019

Les dokument og send inn høyringssvar her

Høring - Lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens - frist 14.01.2019

Dokumenta finn du her

Høringsbrev-forslag til forskriftsendringer vedrørende kommunens saksbehandling av IBU-midler m.m -frist 23.11.2018

Dokumenter finn du her

Høyring - forslag omendring i forskrift om betaling fra pasienteer for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten - frist 30.11.2018

Alle dokumenta finn du her

Høyring - kunst - og kulturstrategi for Buskerud 2019-2022 - høyringsfrist 26.11.2018

Høyringsbrev

Høyringsdokument

Adresseliste

Høyring - etablering av nasjonalt eldre,-pasient og brukerombod mv. - høyringsfrist 02.01.2019

Les dokument og send inn høyringsvar her

Høyring - planprogram for kommuneplan samfunnsdel - Hemsedal kommune - høyringsfrist 16.11.2018

Les dokumenta her

Høring - forslag om fritaksordning i fremmedspråk for elever med spesifikke lærevansker - høringsfrist 18.12.2018

Les dokumenta og høringsvar her. 

Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående opplæring - høringsfrist 02.01.2019

Les dokument og høringsvar her. 

Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven kapittel 25 - høringsfrist 13.12.2018

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet ved brudd på enkelte handlingsnormer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 rettet mot leger som misbruker blåreseptordningen, på høring.

Les dokumenta og send høringsvar her. 

Ny fjellov - høyringsfrist - 28.02. 2019

Les dokumenta her

Forslag til ny forskriftsbestemmelse om adgangen til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner - høringsfrist 23.11.2018

Endringen som foreslås er å gi adgang til å reservere konkurranser om kontrakter om helse- og sosialtjenester for ideelle organisasjoner.

Les dokument og send inn høringsvar her. 

Endring i smittevernlova - frist 23.11.2018

Les dokument og send inn høyringssvar her

Forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering - høyringsfrist 26.11.2018

Les dokument og send inn høyringssvar her

Kunngjeringar

Vassdragsovervåking Hallingdal 2015-2017

Tilstandsrapport

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsattplanprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.