vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hallingdal krisesenter

Hallingdal krisesenter - eit interkommunalt tilbod for kommunane Gol-Flå-Nesbyen-Hol-Hemsedal og Ål.

Hallingdal krisesenter er eit døgnåpent lavterskeltilbod til barn, kvinner og menn som lever med vold, mishandling og truslar frå ein partnar, familie eller andre i nær relasjon. Me gjer eit beskytta butilbod i ein akutt fase. Tilbodet gjeldt også dagtilbud –  for dei som treng nokon å snakke med i ein vanskelig situasjon.
Krisesenteret tilbyr samtalar, kartlegging av brukarens situasjon, og bidreg med hjelp til å ta kontakt med andre tenester. Ved behov kan tilsette ved krisesenteret delta på møte med andre hjelpetenester saman med brukaren.

Krisesentra skal være tilrettelagt for brukarens individuelle behov, inkludert behova til personar med nedsett funksjonsevne og barn som kjem i følgje med mor eller far.

Senteret har eigen avdeling for menn.

Du kan være anonym – og treng du tolk ordnar me dette.

hallingdalkrisesenter.no

dinutvei.no