vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigenerklæring om konsesjonsfritak

Dei tre skjemaene som du finn nederst på denne sida kan ikkje sendast elektronisk. Dei må sendast pr post eller leverast på kommunehuset.

  • Før kommuna behandlar søknaden, så må skjemaet vere utfylt og med original signatur (Statens Karverk godtek per i dag ikkje noko anna)
  • Er det fleire eigarar, så må det vere eitt skjema for kvar ny eigar
  • Kommuna kontrollerar skjemaet, signerar og stemplar, og sender det i retur til ny eigar om ikkje anna er avtalt.
  • deretter sendast skjemaet til Statens kartverk

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom i kommunar med nedsett konsesjonsgrense (rødt utskriftsskjema SLF-356 )

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv.
(grønt utskriftsskjema SLF-360)

Konsesjon ved overtaking av fast eigedom - søknad - gjeld konsesjon knytta til landbruk (blått utskriftsskjema SLF-359)

 

egenerklæring, konsesjonsfrihet