vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Adressering

Adressering

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Kontaktperson: Sigrid Breivik

Tittel: Teknikar

Telefon: 32 02 90 65

I media har det dei seinare åra vore fleire oppslag om ambulansepersonell som har vanskar med å finne fram, noko som kan gå på liv og helse laus. Det same gjeld når politi og brannvesen rykkjer ut. For drosjer, ved post- og varelevering og for kvar einskild av oss, betyr det mykje at vi har eit enkelt og lettfatteleg adressesystem.

Statens kartverk har som mål at alle husstandar, hytter og bedrifter (brukseiningar) i landet skal vera adressert med vegnamn og husnummer innan utgangen av 2014. I Gol kommune har ca. 46 % av brukseiningane vegadresser ved utgangen av august 2014. Grunneigarane får tilsendt kart og informasjon om kva husnummer dei er tildelt, og har 3 vekers uttalefrist. Grunneigarar, og aktuelle lag og lokale organisasjonar, vil bli invitert til å koma med forslag til namn på dei vegane som ikkje har fått noko formelt namn enno.

Innbyggarane i Gol kommune er velkomne til å engasjere seg i prosessen; vi tek imot innspel og forslag til vegnamn undervegs. Utval for Kultur og levekår er vårt organ som fattar vedtak om namn, Utbyggingsavdelinga er dei som set vedtaket ut i «livet» ved å gjennomføre omadressering og varsling. Vi håpar at de ser kor viktig dette arbeidet er, og – aller viktigast – at de lærer dykk og brukar den nye adressa de får tildelt.

Her finn du ei alfabetisk liste over dei vegnamna vi allereie har i Gol kommune per september 2017.

Medan du ventar på å få tildelt adresse, kan du skrive ut ein nødplakat (sjå under) slik at utrykkingskøyretøy kan finne fram.

http://kartverket.no/kart/nodplakat/

Ny namnesak frå Kartverket - 2017/296 - Brøto, Bråto, Bråten og Frøysok

I samband med adressering i Gol kommune har Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka reist namnesak på nokre namn for å få avklart rett skrivemåte i offentleg bruk, jf. brev frå Språkrådet datert 15.08.2016.

Kartverket sender med dette saka ut på lokal høyring i kommunen, jf. § 5 i lov om stadnamn. Høyringsbrevet frå Kartverket - datert 12.09.2017. Høyringa vert annonsert i Hallingdølen laurdag 16.september 2017. Det er gitt frist til 28.10.2017 med å gi uttale, som skal vera i skriftleg form og sendt til Gol kommune.

Nye namneforslag for vegar til høyring - september 2017

Utbyggingsavdelinga har fått inn forslag til namn på vegar i Oset stølslag, planområdet Petterbråten II (nytt bustadområde), Golbergsgutu b5 (nytt bustadområde), Gol skipark og nordaustre del av Tretteskogane.

Uttale skal sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no innan 15.10.2017.