vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Varsel om oppstart av planarbeid

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN GOL TETTSTAD – HØYRING OG VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Gol kommunestyre har gjennom Planstrategi for Gol kommune 2016 – 2019 vedteke å revidere kommunedelplanen for Gol tettstad. Planprogrammet vert i samsvar med vedtaket til kommuneplanutvalet i sak 17/17 og plan- og bygningslova § 4-1 lagt ut til offentleg ettersyn i perioden 13.03.2017 og fram til 24.04.2017. Samstundes vert det varsla om oppstart av planarbeid for arealdelen av kommunedelplanen for Gol tettstad. Planprogrammet er tilgjengeleg på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol bibliotek og på våre heimesider. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol seinast 24.04.2017.

Skjema for innspel til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad

Informasjonsmøte

Planprogram og Energi- og klimaplan – måndag 27.03.2017 kl. 18.00 på Gol kommunehus.

 

 

 

 

OSET HYTTEFELT

Det vert varsla oppstart av planarbeid for området K3 ved Oset/Vesle Skaugum. Annonse i Hallingdølen 24.01.2017 og brev til varslingpartar datert 23.01.2017. Kart som viser det aktuelle området. Frist for innspel til plankonsulent er satt til 13.02.2017.