vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedtatt.

Hemsedal golfalpin - F8 og F11 - endring av felles plan for Hemsedal og Gol

Hemsedal kommunen har lagt planforslaget ut til offentleg ettersyn i perioden 24.08. - 05.10.2016.

Følgjande dokument er tilgjengelege:

Høyringsuttale skal sendast til Hemsedal kommune, 3560 HEMSEDAl, eller postmottak@hemsedal.kommune.no innan 05.10.2016.

Trafikksikkerheitsplan for Gol 2015 - 2018 - revidering

Planen vart behandla av utval for natur og næring (UNN) 17.02.2015 som sak 011/15. UNN gjorde endringar i prioriteringa av enkelte tiltak i planen.

Planen vert i samsvar med vedtaket og pbl §11-5 og 12-10/11 lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker frå 07.03.2015.

Revidert plandokument er lagt tilgjengeleg på tenestetorget i kommunehuset og på Gol bibliotek.
Høyringsuttale må væra i skriftleg form og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol seinast 20.04.2015.

Revidert planforslag les du her.

Energi-og klimaplan for Gol kommune 2016 - 2020 -høyringsutkast

Offentleg ettersyn av framlegg til planprogram for energi og klimaplan for Gol kommune 2017 - 2020
Formannskapet gjorde i sak 46/16 den 25.08.16 vedtak om å leggje framlegg til planprogram for energi og klimaplan for Gol kommune 2017 - 2020 ut til offentleg ettersyn.

Formålet med planen er å presentere korleis Gol kommune kan bidra til redusere utsleppa av klimagassar til atmosfæra i tråd
med Stortinget sitt vedtak i klimaforliket frå 2012. Målsettinga for planperioda vil vere konkret og det skal la seg gjere å måle kva resultata av dei ulike tiltaka vert både undervegs og til slutt av planperioda. Gol kommune vil i tillegg ha prioritert fokus på tiltak innanfor områder der berre kommunen har mogelegheit til å handle.

Planprogrammet ligg til gjennomsyn på kommunehuset og på biblioteket.
Innspel må sendast skriftleg til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller elektronisk til postmottak@gol.kommune.no, innan 15.10.2016.
Eventuelle spørsmål kan rettast til eining for landbruk og miljø.

Kommunedelplan helse -og omsorgstenesta

Kommunestyret i Gol kommune vedtok 22.11.2016 å sende ut forslag til kommunedelplan helse- og omsorgstenesta til offentleg ettersyn.

Høyringsbrev med mottakarliste

Forslag til kommunedelplan for helse og omsorg - primærhelsetenesta 2017-2026

Organisajonskart