vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedteke/sluttbehandla.

Brovoll boligområde - detaljregulering

Utval for Natur og næring har behandla planforslaget i møte 17.04.2018, som sak 027/18. I medhald av §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova vert planforslaget lagt ut til offentleg ettersyn. Det er regulert byggeområde for bustader, trafo, vegareal og grøntareal i plankartet. Planområdet vil få ny avkøyring frå Eiknesgutu. Høyringsperioden er 21.04. - 03.06.2018.

Følgjande dokument er lagt ut:

Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendt til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, seinast 03.06.2018, alternativt til epost på postmottak@gol.kommune.no

 

Bråten masseuttak M2

Utval for Natur og næring (UNN) har i sitt møte 06.03.2018, som sak 020/18, behandla forslag til regulering av området, som er vist i kommuneplan for Gol 2011-2023. Det er regulert byggeområde for steinbrudd/masseuttak, grøntstruktur, LNF-område, privat vegareal og sikringssoner m.m. Planområdet har avkøyring frå Øvrevegen. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 17.03. – 29.04.2018.

Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol seinast 29.04.2018.

 

Robru bustadfelt - reguleringsendring

Utval for Natur og næring har i sitt møte 06.02.2018, som sak 011/18, behandla forslag til endring av plan for Robru bustadfelt.  

Planforslaget med tilhøyrande dokument er lagt ut til offentleg ettersyn på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol biblioteket. Forslaget låg ute til offentleg ettersyn i perioden 24.02. – 18.04.2018. Desse dokumenta låg ute: