vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedtatt.

Detaljregulering Storøyne del I

Utval for Natur og næring har i sitt møte 17.10.2017, som sak 069/17, behandla planforslag for Storøyne del I. Planområdet er på ca. 17 daa, og legg til rette for bygging av næringsbygg for arealkrevjande volumhandel. Arealet vil få tilkomst frå nytt tverrsamband rv. 7 – Gol sentrum. 

Planforslaget med tilhøyrande dokument er lagt ut til offentleg ettersyn på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol biblioteket. Forslaget ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 04.11. – 17.12.2017, og omfattar

Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol seinast 17.12.2017.

 

Oset hyttefelt del III

UNN har i sitt møte 30.05.2017, sak 035/17 behandla forslag til regulering av nemnde område. Planforslaget legg til rette for etablering av 26 nye hyttetomter med tilhøyrande anlegg og føremål, og det er lagt til rette for småbåthamn i ei vik av Tisleifjorden. Plankartet har totalt 72 hyttetomter, då den skal erstatte eldre reguleringsplanar for Oset del I (vedteke 21.06.2011) og del II (vedteke 09.09.2014). Planområdet har avkøyring frå veg Golsfjellvegen - Tisleidammen.

Planforslaget ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 17.06. - 29.08.2017. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL seinast 29.08.2017.

 

Område K1 Einarset (Storefjellstølen)

Gol kommune v/Utval for Natur og næring (UNN) har behandla forslag til reguleringsplan for området i sitt møte 25.04.2017, som sak 015/17.

Det er regulert byggeområde for hytter, både frittliggande og meir konsentrert, næringsområde, friluftsområde, skiløype, samferdselsanlegg som vegareal m.m. Planforslaget legg til rette for utbygging av inntil 42 frittliggande hytter, 37 einingar fordelt på 5 tunområder med meir konsentrert utbygging, 3 områder for bygging av leiligheiter og næringsområder med inntil 84 einingar. Det ligg 6 eldre bebygde hytteeigedomar i området. Planområdet har avkøyring frå Einarsetvegen, via Gullknappvegen. Plandokumenta ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 27.05. - 08.08.2017, og omfattar

Planforslaget med tilhøyrande dokument er lagt ut til offentleg ettersyn på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol biblioteket. Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol seinast 08.08.2017.

 

Kommunedelplan helse -og omsorgstenesta

Kommunestyret i Gol kommune vedtok 22.11.2016 å sende ut forslag til kommunedelplan helse- og omsorgstenesta til offentleg ettersyn.

Høyringsbrev med mottakarliste

Forslag til kommunedelplan for helse og omsorg - primærhelsetenesta 2017-2026

Organisajonskart