vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanar

Kommuneplan for Gol 2011-2023

Gol kommunestyre vedtok tysdag 06.09.2011 - i sak K 038/11, revidert kommuneplan for Gol kommune.

Gol kommunestyre vedtok med heimel i lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 11-15 og 11-16, kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Kommuneplanen består av arealplankart og tilhøyrande føresegner datert 19.09.2011 i samsvar med møteprotokoll i kommunestyresak K 38/11, datert 06.09.2011.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-15.

Unntatt frå rettsverknad, jf. § 11-16 er utviding av område K1 på Einarset.

Offentlege instanser og dei som har hatt innspel til planen vil motta eige kunngjeringsbrev om dette. Jf. PBL § 11-15.

I samsvar med § 15-1 har grunneigarar i visse tilfelle rett til å krevje innløysing etter vedtak av kommuneplanens arealdel.

Oppdatert plankart etter mekling med Fylkesmannen i Buskerud

bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 19.09.2011

Kommunestyresak- K038/11

Samfunnsdelen - "På veg mot eit berekraftig samfunn. Vedtatt 16.06.2009, sak K 036/09.

Kommunedelplan for Gol tettstad 2006-2015

Vedtatt 05.09.2006

 

Kommunedelplan for Gol tettstad - ny periode 2018-2030

Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad er starta opp, og firmaet Sweco skal bidra med å "sy saman" innspela, slik at vi får ein ny plan.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Vedtatt i kommunestyre 13.06.2017

Kommuneplan 2016 -2030 - samfunnsdelen