vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanar

Kommuneplan for Gol 2011-2023

Gol kommunestyre vedtok tysdag 06.09.2011 - i sak K 038/11, revidert kommuneplan for Gol kommune.

Gol kommunestyre vedtok med heimel i lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 11-15 og 11-16, kommuneplanens arealdel 2011 – 2023. Kommuneplanen består av arealplankart og tilhøyrande føresegner datert 19.09.2011 i samsvar med møteprotokoll i kommunestyresak K 38/11, datert 06.09.2011.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikkje påklagast, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling § 11-15.

Unntatt frå rettsverknad, jf. § 11-16 er utviding av område K1 på Einarset.

Offentlege instanser og dei som har hatt innspel til planen vil motta eige kunngjeringsbrev om dette. Jf. PBL § 11-15.

I samsvar med § 15-1 har grunneigarar i visse tilfelle rett til å krevje innløysing etter vedtak av kommuneplanens arealdel.

Oppdatert plankart etter mekling med Fylkesmannen i Buskerud

bestemmelser og retningslinjer, sist revidert 19.09.2011

Kommunestyresak- K038/11

Samfunnsdelen - "På veg mot eit berekraftig samfunn. Vedtatt 16.06.2009, sak K 036/09.

Kommunedelplan for Gol tettstad 2006-2015

Vedtatt 05.09.2006

 

Kommunedelplan for Gol tettstad - ny periode 2018-2030

Arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad er starta opp, og firmaet Sweco skal bidra med å "sy saman" innspela, slik at vi får ein ny plan.

 

Kommuneplanens samfunnsdel - ny periode 2018 - 2030

Vedtatt i kommunestyre 13.06.2017

Kommuneplan 2016 -2030 - planprogram

Arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel pågår og målet er at plandokumentet skal bli ferdigbehandla av kommunestyret medio 2018.
Det vert offentleg høyringsrunde våren 2018. Eksisterande plan finn du under "Kommuneplan for Gol 2011-2023"


Politisk arbeidsdag
Revidert tidsplan
Orientering til formannskapet den 21.11.2017
Referat frå administrativt planforum den 8.1.2018