vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Høyringar

Revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad - innspel

Gol kommune er i gang med revidering av arealdelen i kommunedelplanen for Gol tettstad. For å få eit godt grunnlag for arbeidet, ynskjer vi forslag til framtidig arealdisponering i tettstaden.

Innspel kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 350 GOL, eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.08.2017.

Har du kome med innspel i samband med planprogram og planoppstart, treng du ikkje sende dette på nytt.

Storøyne del I - offentleg ettersyn

Sjå dokumenta her!

 

Utbyggingsavtale - Storefjellstølen

Utbyggingsavtale er behandla i Gol kommunstyre 10.10.2017, som sak 072/17, og vert lagt ut til ettersyn fram til 14.11.2017. Kommunestyrets vedtak, og signert UB-avtale.

Kunngjeringar

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomter AS og Gol kommune

Underskrive utbyggingsavtale.
Frist for merknad er 27.07.2017

Kamben gnr. 12, bnr. 13 - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslovas § 12-12 har Gol kommune vedteke planendring for Kamben, gnr. 12, bnr. 13. Planen vart vedteke av Utval for Natur og næring (UNN) 19.09.2017 i sak 056/17. Reguleringsendringa legg til rette for deling av eigedomen i 4 hyttetomter. Det er i dag tre eldre hytter på eigedomen.

 

Planvedtaket vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 14.oktober. Partar i saka vert varsla ved særskilt brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan 06.11.2017.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaka, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.