vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Høyringar

Revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad - innspel

Gol kommune er i gang med revidering av arealdelen i kommunedelplanen for Gol tettstad. For å få eit godt grunnlag for arbeidet, ynskjer vi forslag til framtidig arealdisponering i tettstaden.

Innspel kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 350 GOL, eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.08.2017.

Har du kome med innspel i samband med planprogram og planoppstart, treng du ikkje sende dette på nytt.

Storøyne del I - offentleg ettersyn

Sjå dokumenta her!

 

Utbyggingsavtale - Storefjellstølen

Utbyggingsavtale er behandla i Gol kommunstyre 10.10.2017, som sak 072/17, og vert lagt ut til ettersyn fram til 14.11.2017. Kommunestyrets vedtak, og signert UB-avtale.

Kunngjeringar

Storefjellstølen - detaljreguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Gol kommune vedteke detaljreguleringsplan for Storefjellstølen. Planen vart vedteke av kommunestyret 21.11.2017 i sak 080/17. Planen legg til rette for utbygging av inntil 41 frittliggande hytter, 37 einingar fordelt på 5 tunområder med meir konsentrert utbygging, 3 områder for leiligheiter og næringsområder med inntil 84 einingar. Det ligg 6 eldre bebygde hytteeigedomar i området. Følgjande dokument er tilgjengelege

Planvedtaket vart kunngjort ved annonse i Hallingdølen laurdag 2.desember. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan 25.12.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Oset del III - detaljreguleringsplan

Detaljreguleringsplan for området vart vedteke av Gol kommunestyre 21.11.2017 i sak 079/17, og legg til rette for bygging på 26 nye hyttetomter med tilhøyrande anlegg og føremål, og for etablering av småbåthamn i ei vik av Tisleifjorden. Plankartet har totalt 72 hyttetomter, då den omfattar eldre detaljreguleringsplanar for Oset del I (vedteke 21.06.2011) og del II (vedteke 09.09.2014). Reviderte føresegner for området. Planområdet har avkøyring frå veg Golsfjellvegen-Tisleidammen. Administrasjonen sitt saksframlegg.

På kommunen sine nettsider ligg revidert plankart og føresegner, saksframstilling og vedtak frå kommunestyret datert 21.11.2017, sak 079/17.

Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan 25.12.2017. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaket, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.

Kamben gnr. 12, bnr. 13 - reguleringsendring

I medhald av plan- og bygningslovas § 12-12 har Gol kommune vedteke planendring for Kamben, gnr. 12, bnr. 13. Planen vart vedteke av Utval for Natur og næring (UNN) 19.09.2017 i sak 056/17. Reguleringsendringa legg til rette for deling av eigedomen i 4 hyttetomter. Det er i dag tre eldre hytter på eigedomen.

Planvedtaket vert varsla ved annonse i Hallingdølen laurdag 14.oktober. Partar i saka vert varsla ved særskilt brev. Kommunen sitt vedtak kan i samsvar med plan- og bygningslovas § 12-12, jfr. forvaltningslovas kap. VI, påklagast til departementet. Det kan ikkje klagast på forhold som tidlegare har vore avgjort etter klage eller motsegn på reguleringsplanen. Ei eventuell klage må vera skriftleg og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 GOL, innan 06.11.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må fremjast innan 3 – tre – år frå denne offentlege kunngjeringa av reguleringsvedtaka, jf. plan- og bygningslovas §§ 15-2 og 1-9. Eventuelle krav må fremjast skriftleg til Gol kommune.