vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Helsestasjonen

 

Opningstider for helsestasjonen

Mandag til fredag frå kl.09.00 - 15.00.


Gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 og seinare

Alle kvinner som er født i 1991 og seinare, får frå 1. november 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirius (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. Meir info her.

 

Helsetilbod for barn og unge

Helsestasjon for barn 0 - 5 år

Helsestasjon arbeider for ein helsefremmande oppvekst og livsstil.

På helsestasjonen kan foreldre og føresette koma og få råd og rettleiing i spørsmål som har med barn og gjera. Barna blir vegd og målt for å sjå at dei veks og trivs, og de får tilbod om vaksinasjon av barna i samsvar med det norske vaksinasjonsprogrammet. Heile helsestasjonstilbodet er gratis

Helsesøster og helsestasjonslege vil i samarbeid med foreldre observere og undersøkja at barnet er friskt og utviklar seg som det skal. Er det noko de som foreldre eller vi på helsestasjonen lurar på i barnets utvikling, kan det vera aktuelt å ta kontakt med ein eller fleire av våre samarbeidspartnarar som t.d. fysioterapeut, PPt, barnevern og tannhelsetjenesten Nokon gonger kan det vera behov for at barnet blir tilvist til spesialist eller sjukehus.

Ved dei fleste av besøka på helsestasjonen vil de få tilbod om ein individuell time. Dersom de ikkje har fått ein ny time hjå oss når de har vore her, vil de få ein time tilsendt i posten når det nærmar seg neste konsultasjon. Helsestasjon tek kontakt når vi har fått beskjed frå sjukehuset om fødselen.

Helsestasjonen får beskjed frå sjukehuset om fødselen. Jordmor kjem på heimebesøk innan 3-4 døgn etter heimkomst. Helsesøster kjem på besøk innan 2 veker etter heimkomst.

Alle foreldre blir invitert til ettertreff i løpet av dei fyrste vekene etter fødselen. Vi har også tematreff ca.1gang pr. månad, der me har ulike tema og sosiale samvær.

For mødre med ammeproblem kan vi låne ut brystpumpe. Her må det betalast kr. 100/200 for brystpumpesett, avhengig av type.

Vaksinasjon går føre seg på helsestasjon og i skulehelsetenesta. Den begynner vanlegvis når barnet er 6 veker gamalt . Les meir om barnevaksinasjon.

Jordmorteneste

Svangerskapsomsorgen i Gol kommune er eit samarbeid mellom jordmor ved Gol helsestasjon og fastlegane i Gol kommune. Etter statlege retningslinjer og individuelt tilpassa.

Det er vaktsamarbeid mellom jordmødrene i Hemsedal, Gol, Ål og Hol.Det vil vera jordmor tilgjengeleg 24t i døgnet, og legevakta har oversikt over vakthavande jordmor til ei kvar tid. Treng du prate med jordmor på vakt, ta kontakt med legevakta på 116 117..

Timebestilling

Time hjå kommunelegen 32 02 92 00 Dr. Feet 32 07 51 40 Gol helsestasjon 32 02 92 15 Gravide må ta med morgonurinprøve for alle konsultasjonar


Oversiktstabell
Veke Type kontroll
8-12 Lege
14-16 Jordmor
18 Ultralyd
24 Jordmor
28 Lege
32 Jordmor
36 Jordmor
38 Lege
40 Jordmor
41 Jordmor
42 Overtidskontroll

 

Dersom det blir behov blir det lagt inn fleire kontrollar og dere tar kontakt med lege/jordmor dersom dere føler for det utanom dei faste kontrollane.

 

Alle gravide får tilbod om ultralyd undersøkelse i savngerskapet, i veke 17-19. Legen sender søknad om time etter fyrste legebesøk. Dere får tilsendt time frå Ringerike sjukehus og det er ultralydjordmødrene som utfører screeningen. Ultralydscreeningen er eit frivillig tilbod. Dere får med skjema som skal følge helsekortet.

Helsekortet er eit viktig dokument, der opplysninger om graviditet er ført, og opplysningar som er relevante for svangerskapet og fødselen. Helsekortet er deres dokument som dere har med til kontroll hjå jordmor, lege, ultralyd og til fødeavdelinga.

Ved fyrste besøk hjå lege blir det tatt ein del viktige blodprøvar. Blodtype, antistoff, HIV og lues (syflis, det er lovpålagt i Norge) m.m. Svaret får de enten tilsendt eller ved neste besøk hjå lege. For dykk som er Rh. neg. blir det teke ny blodprøve i veke 24, og  barnets blod vert screena. Er det Rh pos får de tilbud om profylakse i svangerskapet. Desse dokumneta skal du oppbevara saman med helsekortet.

Obs! ved kontroll hjå legen vennligst kom 10.min før timen til blodprøvetaking og levering av urinprøve.

Gol helsestasjon tilbyr svangerskapskurs/tematreff med jevne mellomrom. Alle vorderande foreldre får tilbod om å delta. Me ønsker både far og mor velkomne. Tema om fødsel og det å bli foreldre, mamma og pappakveld. Fysisk aktivitet blir på kveldstid, amming på dagtid. Kurset er kombinasjon av informasjon og samtaler med følgjande emner

  • fødsel -barseltid - amming
  • det å bli mor og det å bli far
  • å bli familie med barn - søsken
  • å være par før og etter fødselen
  • avspenning
  • fysiske aktiviteter i svangerskapet
  • Kurshaldarar er helsesøster, jordmor og fysioterapeut.
Trening i varmtvannsbasseng (på vinterstid)

Tirsdagar kl.13.30 - 14.30 og 15.00 - 16.00. Sted. Elverhøy Nesbyen. Påmelding til Hauke Sokollek tlf. 32 02 92 25/916 73 942 eller e-post eller Atle Handeland tlf. 32 02 92 24/476 05 842 eller e-post Mulighet for felleskøyring.

Heimebesøk

Jordmor kjem på heimebesøk til alle i løpet av 3-4 døgnetter heimkomsten. Helsesøster kjem i løpet av 2 veker etter heimkomst. Den fyrste kontrollen for barnet på helsestasjon er 6 veker etter fødselen. Der møter du både lege og helsesøster. Helsestasjonsdager med lege er torsdagar.

Etterkontrollen for mor er 6 - 8 veker etter fødselen. Bestill time hjå egen lege og hugs å ha med urinprøve.

Elektriske brystpumper, eingangssett må kjøpast. Vannpumpe.

Alle som har født blir inviterte til ei samling med barna på helsestasjonen. Noko me håper blir starten til barselgrupper som dere tek ansvaret for å drive vidare. Målsettinga er å styrke nettverket til spedbarnsforeldre.

Fødeavdelingar

Ringerike sykehus Tlf. 32 11 60 00

Sykehuset Buskerud Drammen Tlf. 32 80 30 00

Hallingdal sjukestugu Tlf. 32 08 62 00

 

Aktuelle linkar

Gravid

Svangerskap,fødsel og adopsjon

Graviditet og arbeidsmiljø¸

Ammehjelpa

Matportalen - trygg mat

Foreldrepengar hjå NAV

Farskap

 

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit førebyggjande helsetilbod for barn og unge i alderen 5 - 20 år
Det er viktig med eit godt samarbeid med elevane, heimen og lærarane for å førebyggje vanskar av fysisk eller psykisk art. Skulehelsetenesta samarbeider også med det øvrige hjelpeapparatet som PPt, psyikatrisk teneste og barnevernet.

Helseundersøkingar

Oppfølging av elevar ved behov

Helseopplysning/rettleiing individuelt eller i grupper

Vaksinering

Treffetid på skulen etter avtale.

Du kan ta kontakt når helsesøster er på skulen, sjå plakat med treffetid på skulens oppslagstavle.

Skulehelsetenesta er eit førebyggjande helsetilbod for barn og unge i alderen 5 - 20 år

 

Helsestasjon for ungdom

Opningstid: mandagar kl.14 - 16.30 på Helsestasjonen.

E-post

Du treng ikkje timeavtale.

Vi som arbeider her har teieplikt. Du er alltid velkommen.Tilbodet er gratis. Egne visittkort på skulane, helsestasjon, legekontoret og servicetorget.

Du møter: Jordmor eller helsesøster, og lege.

Helsestasjon for ungdom tilbyr samtaler og hjelp til tema som :

Helse / Trivsel / Mistrivsel

Kosthald / Ernæring

Spiseforstyrringar

Psykiske problem/ Mobbing Sex / Samliv / Forelsking

Kjærlighetssorg /Homofili

Prevensjon / P - piller/ P-stav

Angrepiller / Graviditetstestar

Test av kjønnssjukdommar og behandling

Rusmisbruk / Røyking

Overgrep

Omskjæring / Tvangsekteskap

Formidlar kontaktar til andre tenester: Lege / Psykiatisk teneste /NAV

Det du har behov for å ta opp

Ung.no - oppslagsverket for deg som er ung

 

Reisevaksine

Ved utanlandsreiser er det større risiko for smitte og sjukdom avhengig av reisemål, opphaldstid og leveforhold. Også den reisandes helsetilstand spelar ei rolle.

Vi rår deg til å planlegge i god tid slik at du får gjennomført dei vaksinene vi tilrår og som du vel å ta.

På helsestasjonen gir vi også generell reiseveiledning og gode råd for en god reise med utdeling av aktuelt brosjyremateriell

Telefonbestilling.

Meir om vaksinasjon ved utanlandsreiser

Klageadgang

Ein eventuell klage skal sendast til Gol helsestasjon. Klagen vil derfrå bli sendt til Fylkeslegen. Eventuelt kan du klage direkte til Norsk Pasient-skadeerstatning.

Helsestasjon

Besøksadresse:

Gamlevegen 4
3550 Gol

Telefon: 32 02 92 15

Kontaktperson: Lene Hilleren Spangebu

Tittel: Leiande helsesøster

Telefon: 32 02 92 15

Kontaktperson: Sigurdis Ingimundardottir

Tittel: Leiande jordmor

Telefon: 32 02 92 18