vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Innskriving i grunnskulen

Elektronisk søknadsskjema

Det er lagt til rette for elektronisk innskriving. Dersom du ikkje har tilgang til internett eller vil ha hjelp med utfylling av skjema, kan ta kontakt med tenestetorget på kommunehuset.

Det elektroniske skjemaet finn du her.

Vi anbefalar at du registrerar deg som brukar og loggar inn i via det elektroniske søknadsskjemaet. Vel du å logge inn, kan du lagre utkast av søknaden sjølv om du ikkje er ferdig med utfyllinga. Du vil også få ein oversikt over kva søknader du har sendt inn til kommunen.

Når du har sendt inn søknaden vil du få eit referansenummer. Dette nummere et bør du ta vare på og bruke når du tek kontakt med Gol kommune.

Du vil få ein epost med bekreftelse av motteke søknad, men det kan ta opptil eit døgn før du får denne.

Framskunda skulestart

Dersom foreldra søkjer om dette eller samtykkjer i det,kan kommunen etter sakkyndig vurdering frå Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) vedta at barnet skal ta til på skulen eitt år før, dersom barnet innan 1. april har fylt 5 år.

Prossesen er slik at foreldra sender søknad til rektor.
Rektor innhentar sakkyndig vurdering frå PPT.
Enkeltvedtak blir fatta av rektor.

Kva skal følgje søknaden:

  • Grunngjeving frå føresette.
  • Eventuell annan dokumentasjon.

Det er PPT som skal greie ut saka. Utfallet vil vere avhengig av den sakkyndige tilrådinga frå PPT.

Utsett skulestart

Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om eit barn er kome langt nok i utviklinga si til å starte i skulen, har barnet rett til å utsetje skulestarten dersom foreldra krev det.

Prossesen er slik at foreldra sender søknad til rektor.
Rektor innhentar sakkyndig vurdering frå PPT.
Enkeltvedtak blir fatta av rektor.

Kva skal følgje søknaden:

  • Grunngjeving frå føresette.
  • Eventuell annan dokumentasjon


Prosedyre for søknad om utsett skulestart:
Borna blir observerte/vurderte:

  • av føresette
  • av personellet på skulen ved innskriving i skulen
  • av lærarane på førskuledagane i skulen
  • av barnehagen
  • av helsestasjonen 

Pedagogisk-psykologisk teneste (PP-tenesta) skal greie ut saka. Utfallet vil vere avhengig av fråsegnene til PP-tenesta.

Klage ved fremskunda/utsett skulestart

Fristen for å klage er tre veker frå du mottok vedtaket.

I klaga gjer du greie for kva du vil ha endra og grunngjer dette. Kommunen kan gje rettleiing ved behov.

Send klaga til den instansen som fatta vedtaket. Dei vil vurdere om det er grunn til å gjere endringar. Dersom vedtaket ikkje vert endra, blir klaga sendt vidare til kommunen sin eigen klageinstans, eller til Fylkesmannen i dei høve dette er klageinstansen.

Du vil motta informasjon om klagebehandlinga når saka er ferdig

Aktuelle linkar

Opplæringslova § 2-1 (Rett og plikt til grunnskuleopplæring)