vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar 

Forslag til endring av vegtrafikklova og parkeringsforskrift - halv pris for parkering av nullutsleppskøyretøy på kommunal parkeringsplassar, og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheiter - frist 21. januar 2018

Les dokumenta og send inn høyringssvar her

Høyring - forslag til endring i barnehageloven mv -  på høyring - frist 1. februar 2018

Høyringsbrev

Høyringsnotatet er tilgjengeleg på www.regjeringen.no. Vi ber om at høyringsutaleleser sendast elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2578030

Høyringsfrist er 1. februar 2018.

Høyringsuttaleser er offentlege etter offentleghetslova og vil bli publisert. 

Høyring - Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen - frist 20.12.2017

Nasjonal fagleg retningsline for mat og måltider i barnehagen

Helsedirektoratet har ferdigstilt og sender på høyring Nasjonal fagleg retningsline for mat og måltider i barnehagen.
Lenke til høyringsdokument og høyringsinnspel

Høyring forslag til læreplan i mediespesialisering-valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon - frist 20.12.2017

Vi har utarbeidet forslag til læreplan i mediespesialisering, et valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon. Det studieforberedende utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon ble innført 1. august 2016. Utdanningsprogrammet består i dag av i to felles programfag og fem valgfrie programfag. I forbindelse med innføringen av det nye utdanningsprogrammet ble det også besluttet å utarbeide læreplan i et sjette valgfritt programfag.
• Mediespesialisering skal gjelde fra 1. august 2018.
• Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 20. desember 2017.
Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er svært viktige for oss, og vi er avhengige av gode innspill slik at læreplanen skal bli best mulig.
Her finner du høringen:
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#156

Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven - Frist for høringsinnspill 15.01.2018

Høringsutkast
Høringsnotat

Høringssvar sendes til postmottak@kld.dep.no

Høyring om reviderte særreglar for skrivemåten av norske stadnamn - frist 10.01.2018

Høyring
Særlege reglar
Tidligare reglar

Alminnelig høring - forslag til forskrift om sentral godkjenning av planforetak - frist 29.01.2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår med dette bestemmelser om hvilke kvalifikasjoner planforetak må ha for å få en sentral godkjenning; både krav til utdanningsnivå, utdanningsretning og praksis.

Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Det gjøres her. Her finner du alle dokumentene til høringen. Frist for høring 29.01.2018

Høyring - endring i akuttmedsisinforskriften - frist 8.01.2017

Høyringsbrev
Høyringsnotat
Høyringsinstansar

Innspel kan du sende inn her

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2018-2029 for  Nord-Aurdal kommune. Høyringsfrist 04.01.2018.

Les dokumenta her 

Kommunedelplan for barnehage og skule 2018-2019 for Nord-Aurdal kommune. Frist for merknader  04.01.2108

Her kan du lesa dokument og sende inn merknad

Nord-Aurdal kommune sender med dette kommunedelplan for helse og omsorg 2018-2029 med handlingsdel ut på høring og offentlig ettersyn, jf. formannskapets vedtak i sak FS-034/17 av 09.11.17.Frist for innspel er 04.01.2018

Les dokument og send innspel her

Høyring - Pakkeforløp psykisk helse og rus - frist 1.04.2018

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.

De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober:

1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
2.
Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, voksne
3.
Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, barn og unge 

I tillegg var enkelte områder innen somatisk helse og levevaner på høring samtidig. 

De neste fem pakkeforløpene sendes nå ut på høring, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk helse og levevaner kan ivaretas (ikke et eget pakkeforløp):

4.
Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
5.
Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
6.
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, barn, unge og voksne
7.
Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser, barn og unge
8.
Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD), barn, unge og voksne 

Pakkeforløpene sendes ut for implementering september 2018.

Se høringsside på helsedirektoratet.no 

Høring - Forslag til endring i ekteskapsloven - frist 2.02.2018

Vedlagt oversendes forslag til endringer i ekteskapsloven om å oppheve muligheten til å gi dispensasjon til personer mellom 16 og 18 år til å gifte seg i Norge. Det vil si at det foreslås å innføre en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge. 
 
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn  høringssvar" (grønn knapp)

Høringsbrev

Høringsnotat

 

Kunngjeringar

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsattplanprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.