vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Varslingsbrev

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring - forslag til endringer i forskrifter til naturskadeforsikringsloven - Dekning for relokaliserin ved fare for ny naturskade mv., jf. vedlagte høringsbrev, adressatliste og høringsnotat.

Adressatliste - høringsbrev - høringsnotat

Høringsfrist: 04.10.2017

 

Vi foreslår å endre forskrift til opplæringsloven om fag-, svenne-, praksisbrev- og kompetanseprøven §§ 3 - 48 til 3 - 68. Vi fåreslår både å endre innhold og struktur, og noen endringer i del VI om dokumentasjon. Her forseslår vi tilsvarende endringer i forskriften kap. 4 og forskrift til friskoleloven.

Hele høringen kan du lese her

Høringsfrist: 16.10.2017

Vedlagte høringsnotat foreslår Landbruks- og matdepartementet en endring i loven om jord (LOV-1995-05-12-23) § 11 andre ledd. Departementet foreslår også endringer i forskrift om nydyrking (FOR-1997-05-02-423)

Høringsfrist: 11.10.2017

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og tilhørende forskrifter.

Høringsdokument:

Høringsfrist: 15.09.2017

EU - kommisjonen har vedtatt to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Rettsaktene åpner opp for klassifisering uten testing av egenskapen brannpåvirkning for produktene.

  • Utvendig og innvendig puss basert på organiske bindemiddel i hendhold til den harmoniserte standarden EN 15824
  • Mørtel for murverk i hendhold til den harmoniserte standarden EN 998-1
  • Limtre og limt laminert tre i henhold til den harmoniserte standarden EN 15497

Direktoratet for byggkvalitet foreslår å gjennomføre dette i norskregelverk ved endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Saksdokumentene finner du her.

Høringssvar kan sendes til post@dibk.no, merket 17/5859.

Høringsfrist: 25.08.2017

Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjedende som norsk rett gjennom en hendvisningsbestemmelse i den nye personopplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen.

Høringsdokument:

Du kan også finne høringen her. Her kan man avgi uttalelse digitalt. Om ikke mulig og gjøre det digitalt kan uttalelsen sendes til arkivlov@jd.dep.no

Høringsfrist: 16.10.2017

Høringsdokument:

Du kan også finne høringsbrev og høringsnotat her.

Høringsfrist: 02.10.2017

Høyring av kartlagte friluftsområder i Gol - frist - 29.09.2017

Gol kommune ynskjer innspel på jobben som er gjort med å klassifisere og verdisette friluftsområder i Gol kommune.
Spesielt er me opptekne av dei små friluftsområda som ligg i nærleiken av der folk bur, og som stimulerer til nærfriluftsliv utan bruk av bil.
Verdsetting av områder i Gol sentrum - verdsetting av områder i heile Gol

Er det ynskjeleg å sjå på store kart for å gje innspel kan desse verte gitt til utlån i tenestetorget. Sjå elles på dei digitale karta. Gol sentrum - heile Gol

Frist for attendemelding er 29. september. Send innspela til Gol kommune og merk med høyring friluftslivsområder.

Høringsbrev og høringsnotat om forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser - frist 14.11.2017

Du kan lese meir på regjeringen.no.

Høyringsbrev
Høyringsliste
Høyringsnotat

Departementet har innført ny løysing for høyringsuttalelsar. Me ber om at høyringsuttalelse blir gjeve digitalt

 

 

Kunngjeringar

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.