vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Offentleg høyring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordninger 

EU-kommisjonen har foreslått to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Rettsaktene åpner opp for klassifisering uten testing av egenskapen brannpåvirkning og brannmostand for produktene

  • krysslimt massivtreelement dekket av den harmoniserte standarden EN 16351 og
  • laminert konstruksjonstre (LVL-virke) dekket av den harmoniserte standarden EN 14374

 Direktoratet for byggkvalitet foreslår å gjennomføre dette i norsk regelverk ved endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av byggevarer (DOK).

Saksdokumentene finner du på:

https://dibk.no/byggereglene/horinger/tekniske-horinger/horing-av-endring-i-dok-forskriften/

Høringssvar kan sendes til post@dibk.no, merket 17/7205.

Høringsfristen er 27. oktober 2017.

 

Høyring - ny forskrift om tilskot til utleigeboligar frå Husbanken - høyringsfrist 12.11.2017

Høyringsbrev
Høringsnotat
Forslag til ny forskrift

Høring – Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Vedlagt er høringsbrev med høringsnotat og utkast til ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken.

Høringen ligger også på regjeringen.no, se lenke i høringsbrevet. Svar skal gis på www.regjeringen.no.

Høringsfristen er 12. november 2017.

Endring av forskrift om raportering,registering og merking av luftfartshinder - frist 01.12.2017

Høyringsliste

Nærare informasjon om høyringa finn du på våre heimesider
http://www.luftfartstilsynet.no/aktuelt/hoeringer/

Høyringsfrist 1. des.2017.merknader bes sendt pr.e-post til postmottak@caa.no eller pr.brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 80011 Bodø.

Vennligst merk eposten eller brevet med saksnummer 16/00809.

Høringsbrev og høringsnotat om forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser - frist 14.11.2017

Du kan lese meir på regjeringen.no.

Høyringsbrev
Høyringsliste
Høyringsnotat

Departementet har innført ny løysing for høyringsuttalelsar. Me ber om at høyringsuttalelse blir gjeve digitalt

Høyring - endring i forskrift og utlevering av legemidlar frå apotek - frist 10.11.2017

Høringsbrev og høringsnotat om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek finner du på regjeringen.no.

Høringsfrist er 10. november 2017.

Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her.

Denne meldingen er sendt til:
- Se egen liste

Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg liste over høringsinstanser.

Høringsbrev
Høringsnotat

Med vennlig hilsen
Helse- og omsorgsdepartementet
postmottak@hod.dep.no

Forslag til forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi - høyringsfrist 1.11.2017

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift for forsøk med tiltaket varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi.

Utkast til forskrift
Høyringsnotat
Høyringsbrev
Høyringsinstansa
 
Frist for å sende inn høringssvar er 1. november 2017.
 
Les og svar på høringen digitalt her: www.regjeringen.no/2568487.

Høring forslag til endringer i forskrift om arbeidsavklaringspenger for å følge opp lovendringene om arbeidsavklaringspenger som trer i kraft 1. januar 2018 - frist 31.10.2017

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2568962.
Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt på samme nettside under "Send inn høringssvar"

Høyringsnotat
Høyringsinstansar
Høyringsbrev

Høringsbrev og høringsnotat om endring av vilkår i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenester finner du på regjeringen.no - høringsfrist er 6. november 2017.

Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her.

Høyringsbrev
Høyringsnotat
Høyringsinstansar

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre forskrift om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3. Bestemmelsen inneholder definisjon av habilitering og rehabilitering.

Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her. Her finner du også høringsdokumentene.

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelse-tjenesten (forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten).

Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her.Her finner du også høringsdokumentene.

Høyring - Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen - frist 20.12. 2017

Nasjonal fagleg retningsline for mat og måltider i barnehagen

Helsedirektoratet har ferdigstilt og sender på høyring Nasjonal fagleg retningsline for mat og måltider i barnehagen.
Lenke til høyringsdokument og høyringsinnspel

Høyring forslag til læreplan i mediespesialisering-valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon - frist 20.12.2017

Vi har utarbeidet forslag til læreplan i mediespesialisering, et valgfritt programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon. Det studieforberedende utdanningsprogrammet for medier og kommunikasjon ble innført 1. august 2016. Utdanningsprogrammet består i dag av i to felles programfag og fem valgfrie programfag. I forbindelse med innføringen av det nye utdanningsprogrammet ble det også besluttet å utarbeide læreplan i et sjette valgfritt programfag.
• Mediespesialisering skal gjelde fra 1. august 2018.
• Frist for innsending av høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 20. desember 2017.
Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det, kan sende inn uttalelser. Høringsinnspillene er svært viktige for oss, og vi er avhengige av gode innspill slik at læreplanen skal bli best mulig.
Her finner du høringen:
https://www.udir.no/om-udir/hoyringar/#156

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerheitsutvalg 2018-2021 - høyringsfrist 01.11.2017

Høyringsutkast trafikksikkerheitsutvalg.pdf
Handlingsprogram
Adresseliste

Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene - frist 01.12.2017

Høyringsutkast
Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og kli - frist 1.12.2017.pdf

Her kan du levere høyringssvar

Høringsutkast
Høringsnotat

Høringssvar sendes til postmottak@kld.dep.no

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet ut forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) med endring i § 14-5 fjerde ledd og endring i § 14-3. 

Her finner du høringsbrev og høringsinnspill.

Forslag til endring i tobakkskadelova - høyringsfrist 22.11.2017

Høyringsbrev
Høyringsnotat
Høyringsliste

Lenke direkte til høyringa finn du her

Høyring om reviderte særreglar for skrivemåten av norske stadnamn - frist 10.01.2018

Høyring
Særlege reglar
Tidligare reglar

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen sendes på høring.

Denne høringen er spesielt aktuell for fastlege, helsestasjonstjenesten og kommuneoverlegen i kommunen.

Retningslinjen anbefaler et basisprogram med helsekontroller for å forebygge sykdom og avdekke eventuell risiko i svangerskapet. Anbefalingene gjelder for friske gravide uten kjente risikofaktorer. Oppfølging av gravide med risikosvangerskap eller komplikasjoner omfattes ikke av denne retningslinjen. Retningslinjen og helsekort for gravide må sees i sammenheng for en helhetlig oppfølging.

Retningslinjen skal erstatte Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen fra 2005. Høringsutkastet har færre anbefalinger og er mindre detaljert enn versjonen fra 2005. Fastlege/jordmor bør tilby første konsultasjon innen en uke etter at gravide har tatt kontakt med legekontor eller helsestasjon. Det bør være avsatt god tid til en dialog om levevaner. Gravide som trenger det bør få tilbud om utvidet veiledning og oppfølging i svangerskapet. Oppdateringen inkluderer relevante anbefalinger fra allerede publiserte produkter.

Her finner høringsinstansene lenken til retningslinjen og tilbakemeldingsskjema:
helsedirektoratet.no

Direktoratet ser frem til konkrete og gode innspill som kan forbedre retningslinjen.

Høyringsbrev
Høyringsutgave

Departementet foreslår derfor i denne forskriften at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett utkast til skjema for søknad om førstegangs seksjonering og ett utkast til skjema for søknad om reseksjonering. Begge utkastene er vedlagt her. Departementet vil lage veiledning til utfylling av skjemaene.

Høringsuttalelse skal avgis digitalt på regjeringen.no. Det gjøres her.  Her finner du også høringsnotat, skjema og høringsliste

Arbeidsgruppa for vilkårsrevisjon for Uste - og Hallingdalsvassdraget ynskjer dine innspel på innhaldet i revisjonsrapporten og forslag til endringar i vilkåra for løyvet for reguleringa av Uste - og Hallingdalsvassdraget. Kommentarfrist er 1.desember 2017.

Rapporten med vedlegg finn du her.
Det vert folkemøte om temaet på Gol 22.11. kl. 20.00.

Når arbeidsgruppa har sendt revisjonsrapporten inn til NVE vil den på nytt verte lagt ut på høyring av nettopp NVE, og den vil då verte handsama politisk.

 

Kunngjeringar

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.