vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Forslag til ny havne -og farvannslov - høyringsfrist 15.06.2018

Dokument - send inn høyringsuttale her

Kommunedelplan for energi og klima i Hemsedal kommune 2018 - 2021
Høyring av plan forsalg - frist 13.04.18

Her finn du informasjon

Forslag til revidert læreplan for Vg3 reindrift -frist 01.06.18

Læreplanen skal fastsettast av sametinget etter høyring.
Vg3 Reindriftsfaget skal gjelde frå 1.8.2018.

Frist for innsending av høyringsuttalelsar til Utdanningsdirektoratat er 1.6.2018.

Meir info 

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/192

Pakkeforløp for psykisk helse og rus (høring) - frist 01.04.2018

Les dokumenta her


Høyring - forslag til endringar i læreplan for VG3 aktivitørfaget - frist 22.05.2018

Hensikten med endringene i Vg3 læreplanen for aktivitørfaget er å kunne videreføre de endringene som i 2014 ble gjort i læreplanen for Vg2 aktivitør og samtidig sikre at læreplanen gjenspeiler dagens behov for kompetansen i faget i arbeidslivet.

Her kan du lese meir og svare på høyringen

Høyring NOU 2017:16 På liv og død - frist 21.05.2018

Høyringsnotat

Høyringsbrev

Departementet har innført ny løysing for høyringsuttalelser. Ber om at høyringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finn her.

Forslag til ny forskrift til voksenopplæringsloven kap.4 - frist 15.05.2018

Vårt forslag er en oppdatering av forskriften slik den gjenspeiler forslaget til ny økonomiforskrift til friskoleloven, med ny struktur som følger skolens livsløp gjennom søknad, oppstart, drift og nedleggelse. Det er også foretatt en gjennomgang av ordlyden i alle bestemmelser med tanke på klarspråk.

Les høringsdokument og svar på høringen her

 

Forslag til ny økonomiforskrift til friskulelova - frist 15.05.2018

Les dokumenta her og svar på høyringa

Forslag til endringar i forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage - frist 06.04.2018

Les høyringsdokument og svar på høyringa

Alle dokument les du her

Høyring - forslag til endringar i reglane knytta til erstatning når hund blir drepen eller skada av rovvilt - frist 15.05.2018

Høyring

Svarfrist 15. mai  på e-post  til  post@miljodir.no

Høyring om nytt bivirkningsregister - høyringsfrist 9.mai 2018.

Alle dokument les du her

Utviklingsplan for Vestre Viken HF -frist 23.03.2018

Utviklingsplan for Vestre Viken HF - høyringsdokument 2. februar

Høyringsbrev

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om like komkurransevilkår for offentlige og private aktører-frist 02.05.2018

Rapport om høringen


Departementet ber om merknader til rapporten innen 2. mai 2018.

Kulturdepartementet sender ut "Høring - NOU 2017:17 På ein søndag. Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar" - høringsfrist 25.04.2018

Dokumenta kan du lesa her

Høyringsbrev

Høyringsinstansar

Spørsmål i nettbasert spørjeskjema

 

Høring - omfanget av leveringspliktige posttjenester - høringsfrist 06.04.2018.

Høring - omfanget av leveringspliktige postttjenester

Høringsnotat

Høyringsbrev

Høyringsnotatet er tilgjengeleg på www.regjeringen.no. Vi ber om at høyringsutaleleser sendast elektronisk ved bruk av den digitale løysinga for høyringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2578030

Høyringsfrist er 1. februar 2018.

Høyringsuttaleser er offentlege etter offentleghetslova og vil bli publisert. 

Høyring - Pakkeforløp psykisk helse og rus - frist 01.04.2018

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører.

De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober:

1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
2.
Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, voksne
3.
Pakkeforløp for utredning i psykisk helsevern, barn og unge 

I tillegg var enkelte områder innen somatisk helse og levevaner på høring samtidig. 

De neste fem pakkeforløpene sendes nå ut på høring, sammen med flere anbefalinger om hvordan somatisk helse og levevaner kan ivaretas (ikke et eget pakkeforløp):

4.
Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, voksne
5.
Pakkeforløp for behandling i psykisk helsevern, barn og unge
6.
Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser, barn, unge og voksne
7.
Pakkeforløp ved spiseforstyrrelser, barn og unge
8.
Pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelse (OCD), barn, unge og voksne 

Pakkeforløpene sendes ut for implementering september 2018.

Se høringsside på helsedirektoratet.no 

Kunngjeringar

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsattplanprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.